15.07.09

Кваліфікаційна характеристика учителя інформатики (за Н.В. Морзе)

Випускник педагогічного університету повинен володіти:
алгоритмами інформаційно-орієнтувальної діяльності, тобто:
 • мати навички самостійної пізнавальної діяльності;
 • вміти організовувати власну пізнавальну діяльність;
 • володіти певними навичками науково-дослідної діяльності;
 • вміти працювати в телекомунікаційних мережах, здійснювати пошук необхідної інформації, розподіленої в різних базах і банках даних;
 • мати навички самостійного опанування програмними засобами навчального призначення, здійснення експертизи програмних засобів навчального призначення;
 • вміти здійснювати декомпозицію цілей і завдань професійної діяльності на стадії дескриптивного аналізу відповідно до наявних ціннісних уявлень;
 • вміти аналізувати, інтерпретувати, добирати, оцінювати й узагальнювати інформацію відповідно до „ближніх” і „далеких” цілей і завдань професійної діяльності;

алгоритмами моделюючої діяльності, тобто:
 • вміти добирати зміст навчання відповідно до цілей і завдань освітнього процесу;
 • вміти визначати форми і методи ефективного здійснення контрольно-оцінювальної діяльності, планувати процес використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для організації зворотного зв’язку в системі „вчитель-учень” і передбачає можливі наслідки;
 • вміти проектувати структуру освітнього процесу при організації колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів на базі використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • вміти планувати індивідуальну роботу з учнями;
 • вміти планувати організацію самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • вміти будувати різні моделі освітнього процесу;
 • вміти здійснювати проектування освітнього процесу в умовах профільної й рівневої диференціації навчання;
 • володіти прийомами розробки навчально-програмної документації;

методами і засобами мобілізаційної діяльності, тобто:
 • володіти прийомами формування пізнавальної активності учнів, технікою її стимулювання; володіти прийомами і методами педагогічного спілкування;
 • вміти створювати необхідний психологічний клімат в учнівському колективі, знайти індивідуальний підхід до учня;
 • володіти прийомами розвитку і формування необхідних ціннісних установок учнів, мотиваційної сфери навчально-пізнавальної діяльності, інтересу до неї;
 • володіти прийомами організації освітнього процесу в рамках навчальної і пізнавальної форм і різних видів навчально-пізнавальної діяльності), методами і засобами трансляційної діяльності (вільно володіти мовою, якою ведеться навчання;
 • володіти мовою професійної предметної галузі знань, вміти коректно виражати й аргументовано обґрунтовувати положення предметної галузі знань, вміти інтерпретувати й адаптувати інформацію для учнів в рамках уроків різних типів;
 • мати належні навички в професійній предметній галуза знань), методами і засобами контрольно-оцінювальної діяльності (володіти прийомами педагогічного оцінювання, вміти використовувати педагогічне оцінювання як фактор, що стимулює пізнавальну активність учня;
 • вміти коректно поєднати нормований і критеріально-оцінювальний підходи до оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності учня за умов 12-бальної системи;
 • вміти раціонально поєднувати різні форми і методи контролю;
 • володіти прийомами організації зворотного зв’язку в системі „вчитель-учень” на базі засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
 • вміти вичленяти і правильно оцінювати внесок учня в загальний продукт колективної навчально-пізнавальної діяльності;
 • володіти прийомами психолого-педагогічної діагностики;

методами і засобами аналітичної діяльності, тобто:
 • вміти аналізувати й інтерпретувати результати контрольно-оцінюючої діяльності, володіти навичками статистичного опрацювання первинних результатів контрольно-оцінювальної діяльності;
 • вміти проводити аналіз власної педагогічної діяльності; володіти методами і засобами інноваційної діяльності.
Джерело: Морзе Н.В. Основи методичної підготовки вчителя інформатики: монографія / Н.В. Морзе. – К.: Курс, 2003. – 372 с.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...