30.09.08

До теми "Графічні редактори"

Плану уроку та презентація до уроку в 10 калсі за темою "Програмне забезпечення. Графічні редактори" (українською мовою).
Клас 10
Тема: Прикладне програмне забезпечення. Графічний редактор
Мета: Освітня: ознайомлення з поняттям прикладних програм та графічним редактором Paint, його основними інструментами, засвоїти технологію роботи із ним.
Розвиваюча: розвивати навички роботи з операційною системою, маніпулятором миш, вміння координації рухів та концентрації уваги.
Виховна: виховувати інформаційну культуру, дбайливе ставлення до техніки.
Тип уроку: засвоєння нових знань
Методи: лекція, демонстрація, вправи.
Обладнання: презентація, персональний комп'ютер, графічний редактор Paint, підручник.
Література для вчителя: Гондюла В. Інформатика та обчислювальна техніка: Короткий тлумачний словник. - К: Либідь, 2000. - 320 с.; Інформатика: пілруч. для учнів 10-11 кл. серед. загальноосвіт. шк. - К.: форум, 2001. - 255 с. http://windowshelp.microsoft.com.
Література для учня: Шестопалов Є.А. Інформатика, базовий курс (варіант Windows). Посібник з інформатики, книга 1. - Шепетівка: Аспект, 2003. - 224с.

План уроку на depositfiles.com на Google Документи


Презентація архів на depositfiles.com на Google Документи

29.09.08

Починаємо работу в OpenOfice.org

Переклад керівництва "Cetting Started OpenOfice.org" закордонних авторів (Magnus Adielsson, Richard Barnes, Agnes Belzunce, Chris Bonde, Alan Madden, Paul Miller, Michel Pinquier) російською мовою (А. Еременко, Д. Чернов).
Файл розміром 6,42 Mb
тип .pdf
завантажити .pdf

26.09.08

Інформаціно-комунікаційна компетентність та ігрові технології (відео)

Російський науковець Сергій Буланов фасилітіруєт дискусію про ІКТ-компетентність сучасного педагога і демонструє приклади застосування ігрових технологій з використанням сучасних засобів комунікації в освітньому процесі

25.09.08

Дистанційна лабораторна робота

Сьогодні дистанційно було проведено лабораторну роботу зі студентами 4-го курсу у рамках дисципліни "Комп'ютерні мережі".
Які висновки можна зробити у результаті її проведення?
Що вдалося, а що ні?
Чим можна пояснити те, що не всі завдання було виконано?
У чому виникали проблеми?
Хто в них винен?
Як їх можна вирішити?
Над чим потрібно попрацювати?

Думка викладача: "На мою думку, повністю усі завдання і вчасно було виконано 16,7% студентів, 75% лабораторної роботи виконали також 16,7% студентів, 50% роботи виконали 33 % студентів, менше 50% - також 33% студентів".

Яка думка студентів?Результати опитування

Як ви оцінюєте проведене заняття?
Дуже добре 57%
50 на 50 43%


Як ви оцінюєте роботу викладача?
Відмінно 100%


Як ви оцінюєте свою роботу?
Я виконав(ла) все на відмінно 57%
Я не встиг(ла) виконати всі завдання 29%
Я не виконав(ла) лабораторну роботу 0%
Інше 14%


Якщо ви не виконали всі завдання ДЛР, як ви думаєте чому?
Я все виконав(ла) 67%
Не зрозумів(ла) постановку завдання 0%
Я не зрозумів(ла) як виконувати завдання 0%
Відсутність безпосереднього контролю викладача 0%
Відсутність допомоги викладача 0%
Недосконале технічне оснащення (н-д, слабкість каналів зв'язку) 33%
Інше 0%


Що на вашу думку можна зробити для вдосконалення проведення занять у дистанційній формі?

Зробити біше пратичних занять, щоб ми могли краще засвоїти матеріал.
В дистанционном уроке я бы использовал не только текстовую подачу информации а и в графическом... - Принтскрины - Примеры - Схемотическое представление
Складно сказати
Придумать интересные задания для студентов
Шведский стол повысит посещаемость
Присутствие на паре предподавателя, потому что реальное общение никогда не заменить виртуальным

24.09.08

Поняття "компетентність" у підручнику з педагогіки

Поняття "компетентність" (лат. competens - відповідний, здібний) означає коло повноважень будь-якої посадової особи чи органу; володіння знаннями, досвідом у певній галузі. Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні можливості учителя, які дозволяють йому самостійно й ефективно реалізовувати цілі педагогічного процесу. Для цього потрібно знати педагогічну теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності. Педагогічна компетентність учителя - це єдність його теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності.
Зміст психолого-педагогічних знань визначається навчальними програмами. Психолого-педагогічна підготовленість складається із знань методологічних основ і категорій педагогіки; закономірностей соціалізації і розвитку особистості: суті, цілей і технологій навчання та виховання; законів вікового анатомо-фізіологічного і психічного розвитку дітей, підлітків, юнацтва. Вона є основою гуманістично орієнтованого мислення педагога.
Психолого-педагогічні і спеціальні (з предмета) знання є необхідною, але недостатньою умовою професійної компетентності. Практичне розв'язання педагогічних завдань забезпечують уміння і навички, передумовою яких є теоретико-практичні і методичні знання.

Джерело: Підручник з педагогіки, http://readbookz.com

Обговорення "Як ми розуміємо ПКУІ"

Професійна компетентність вчителя інформатики (ПКУІ).
1. Що ми можемо розуміти під цим поняттям?
2. З чого може складатися ПКУІ?
3. Яким чином її можна розвивати?
4. Хто винен у тому, що ПКУІ не достатньо розвинена?

Чекаю відповіді на ці питання.

08.09.08

Соціальна компетентність

Відкрити в іншому вікні


Джерело: "Опитувальник К.Роджерса для виявлення адаптованості/неадаптованості особистості"
Семиченко В.А. Психология деятельности. Модульный курс (лекции, практические занятия, задания для самостоятельной работы) для преподавателей и студентов. – К.: Изадтель Эшке А.Н., 2002. – С. 140-146.

Когнітивна компетентність (інтелектуальна лабільність)
Инструкция по проведению теста:

Цель: исследование лабильности, то есть способности переключения внимания, умения быстро переходить с решения одних задач на выполнение других, не допуская при этом ошибок.

Материал; специальный бланк для ответов, выдается каждому испытуемому.

Описание: методика состоит из ряда нескольких несложных заданий, которые зачитываются экспериментатором. На решение каждого задания отводится от 3 до 5 секунд. Ответы испытуемого фиксируются на специальном бланке. Методика предназначена для взрослых испытуемых.

 1. (Квадрат 1). Напишите первую букву имени Сергей и последнюю букву первого месяца года (3 сек.)
 2. (Квадрат 4). Напишите слово ПАР так, чтобы любая одна буква была написана в треугольнике (3 сек.)
 3. (Квадрат 5). Разделите четырехугольник двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями (4 сек.)
 4. (Квадрат 6). Проведите линию от первого круга к четвертому так, чтобы она проходила под кругом № 2 и над кругом № 3 (3 сек.)
 5. (Квадрат 7). Поставьте плюс в треугольнике, а цифру 1 в том месте, где треугольник и прямоугольник имеют общую площадь (3 сек.)
 6. (Квадрат 8). Разделите второй круг на ТРИ, а четвертый на ДВЕ части (4 сек.)
 7. (Квадрат 10). Если сегодня не среда, то напишите предпоследнюю букву вашего имени (3 сек.)
 8. (Квадрат 12). Поставьте в первый прямоугольник плюс, третий зачеркните, в шестом поставьте 0 (4 сек.)
 9. (Квадрат 13). Соедините точки прямой линией и поставьте плюс в меньшем треугольнике (4 сек.)
 10. (Квадрат 15). Обведите кружком одну согласную букву и зачеркните гласные (4 сек.)
 11. (Квадрат 17). Продлите боковые стороны трапеции до пересечения друг с другом и обозначьте точки пересечения последней буквой названия Вашего города (4 сек.)
 12. (Квадрат 18). Если в слове СИНОНИМ шестая буква гласная, поставьте в прямоугольнике цифру 1 (3 сек.)
 13. (Квадрат 19). Обведите большую окружность и поставьте плюс в меньшую (3 сек.)
 14. (Квадрат 20). Соедините между собой точки 2, 4, 5, миновав 1 и 3 (3 сек.)
 15. (Квадрат 21). Если два многозначных числа неодинаковы, поставьте галочку на линии между ними (2 сек.)
 16. (Квадрат 22). Разделите первую линию на три части, вторую на две, а оба конца третьей соедините с точкой А (4 сек.)
 17. (Квадрат 23). Соедините конец первой линии и верхним концом второй, а верхний конец второй - с нижним концом четвертой (3 сек.)
 18. (Квадрат 24). Зачеркните нечетные цифры и подчерните четные (5 сек.)
 19. (Квадрат 25). Заключите две фигуры в круг и отведите их друг от друга вертикальной линией (4 сек.)
 20. (Квадрат 26). Под буквой А поставьте стрелку, направленную вниз, под буквой В стрелку, направленную вверх, под буквой С - галочку (3 сек.)
 21. (Квадрат 27). Если слово ДОМ и ДУБ начинаются на одну и ту же букву, поставьте между ромбами минус (3 сек.)
 22. (Квадрат 28). Поставьте в крайней слева клеточке О, в крайней справа плюс, в середине проведите диагональ (3 сек.)
 23. (Квадрат 29). Подчеркните снизу галочки, а в первую галочку впишите букву А (3 сек.)
 24. (Квадрат 30). Если в слове ПОДАРОК третья буква не И, напишите сумму чисел 3+5 (3 сек.)
 25. (Квадрат 31). В слове САЛЮТ обведите кружком согласные буквы, а в слове ДОЖДЬ зачеркните гласные (4 сек.)
 26. (Квадрат 32). Если число 54 делится на 9, опишите окружность вокруг четырехугольника (3 сек.)
 27. (Квадрат 33). Проведите линию от цифры 1 к цифре 7 так, чтобы она проходила под четными цифрами и над нечетными (4 сек.)
 28. (Квадрат 34). Зачеркните кружки без цифр, кружки с цифрами подчеркните (3 сек.)
 29. (Квадрат 35). Под согласными буквами поставьте стрелку, направленную вниз, а под гласными - стрелку, направленную влево (5 сек.)
 30. (Квадрат 36). Напишите слово МИР так, чтобы первая буква была написана в круге, а вторая в прямоугольнике (3 сек.)
 31. (Квадрат 37). Укажите стрелками направления горизонтальных линий вправо, а вертикальных - вверх (5 сек.)
 32. (Квадрат 39). Разделите вторую линию пополам и соедините оба конца первой линии с серединой второй (3 сек.)
 33. (Квадрат 40). Отделите вертикальными линиями нечетные цифры от четных (5 сек.)
 34. (Квадрат 41). Над линией поставьте стрелку, направленную вверх, а под линией - стрелку, направленную влево (2 сек.)
 35. (Квадрат 42). Заключите букву М в квадрат, К в круг, О в треугольник (4 сек.)
 36. (Квадрат 43). Сумму чисел 5+2 напишите в прямоугольнике, а разность этих же чисел - в ромбе (4 сек.)
 37. (Квадрат 44). Зачеркните цифры, делящиеся на 3, и подчеркните остальные (5 сек)
 38. (Квадрат 45). Поставьте галочку только в круг, а цифру 3 - только в прямоугольник (3 сек.).
 39. (Квадрат 46). Подчеркните буквы и обведите кружками четные цифры (5 сек.)
 40. (Квадрат 47). Поставьте нечетные цифры в квадратные скобки, а четные - в круглые (5 сек.) 
Источник: Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога: Учеб. пособие: В 2 кн.. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001. Кн. 1. Система работы психолога с детьми разного возраста. – С.34-37.

Когнітивна компетентність (рівень інтелекту)Джерело: Мельник О.В. , Романчук В.Г. Основи вибору професії. Експериментальна програма та збірник практичнихзавдань. - К.: Інститут проблем виховання АПН України. - 2001. - 96 с. (С. 67-69)

Комунікативна та організаторська компетентність

1-й варіант анкети у новому вікні
2-й варіант анкети у новому вікні


07.09.08

Анкета "Інформаційно-комунікаційна компетентність"

Варіант анкети у новому вікніТест складений Осадчою К.П. на основі стандартів ІКТ-компетентності учителів, що визначені ЮНЕСКО (ICT competency standards for teachers)

Джерело: ICT competency standards for teachers: policy framework, [Електронний ресурс]. http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001562/156210e.pdf. - Заголовок з екрану.

03.09.08

Анкета "Склад комптенцій"

Варіант анекти у новому вікніАнкета складена за матеріалами досліджень у західноєвропейських країнах (TUNING, “Initiativ D21”, Briedis Kolja, Minks Karl-Heinz, Меморандум федерального об’єднання німецьких роботодавців з класифікованої структури навчання, Бензель, Вайлер, Бертіл Оскарсон, Об’єднання німецьких інженерів, Юрген Колер та ін.)
Джерело: Байденко В.И. Выявление состава компетенций выпускников вузов как необходимый этап проектирования ГОС ВПО нового поколения. Методическое пособие. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – 55 с.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...