29.09.09

Конспект уроку «Основні об’єкти текстового процесора»

Тема уроку
«Основні об’єкти текстового процесора»
Мета уроку:
Дидактична:
 • навчити дітей форматувати текстовий документ;
 • формувати навички свідомого планування своєї навчальної діяльності;
 • поглиблювати знання змісту, реквізитів, вимог до оформлення ділових паперів;
 • закріпити практичні навички використання документації;
 • удосконалення вмінь працювати з документами;
Розвивальна:
 • розвивати самостійність у засвоєнні навчального матеріалу;
 • розвиток мовлення, мислення, пам’яті (вміння аналізувати, виділяти головне,
робити узагальнення, висновки);
Виховна:
 • виховувати впевненість у своїх силах, колективізм;
 • естетичність у оформленні тексту.
 • виховувати дотримання норм культури спілкування.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань і навичок.
Обладнання: ПК, прикладне програмне забезпеченняWord, картки із завданнями,
теоретичний матеріал, роздатковий матеріал.
Хід уроку
І. Мотивація навчальної діяльності з використанням технології «Мозковий
штурм»
Учитель. Пригадайте, будь ласка, з уроків української мови: які стилі мовлення ви
знаєте? (художній, публіцистичний, науковий, офіційно-діловий, розмовний.)
Учитель. Навести приклади документів, які належать до офіційно-ділового стилю.
( розписки, заяви, службові листи, реферати тощо.)
Учитель: Давайте повторимо стилі і жанри мовлення (додаток 1) та вимоги до ділового
мовлення (додаток 2).
Девізом уроку будуть слова поета Д. Білоуса:
Знай, папери в житті - не химери.
І не плід канцелярій нудних:
Ділові необхідні папери
У стосунках людей ділових.

Учитель. На уроках української мови ви вже навчилися складати документи
офіційно-ділового стилю. НТП потребує впровадження у життя сучасних
засобів – комп'ютерної техніки. Тому сьогодні ми навчимося з вами, як
правильно оформляти (форматувати) документ набраний на ПК. Для
повторення вивченого матеріалу проведемо з використанням технології « Мозковий
штурм » тестування з теми «Фрагменти тексту» (5 хв) (Є.Шестопалов.
Комп'ютерні тести, практичні роботи.)

II. Оголошення теми та визначення очікуваних результатів
Учитель. Кожен текст складається з символів, абзаців, сторінок тощо? Чи не можна
виконувати якісь операції над заданими об'єктами?
Учитель. Так, символи, абзаци, сторінки тексту можна форматувати.
Тема сьогоднішнього уроку «Основні об’єкти текстового процесора».
Мета сьогоднішнього уроку навчитися
•форматувати текст, зокрема, форматувати символи, абзаци, сторінки текстового
документа;
•естетично і привабливо оформлювати текстові документи;
•свідомо планувати свою навчальну діяльність;
•самостійно засвоювати навчальний матеріал.

III. Вивчення нового матеріалу
Учитель. Сьогодні ви мені допоможете у розкритті цієї теми. Щоб досягти мети
сьогоднішнього уроку я пропоную об'єднатися у три групи. Кожна група виконує своє
завдання.
Завдання групам:
1 група — вивчити форматування символів за підручником І.Т.Зарецької
«Інформатика 10—11» (с. 297, § 10, п. 10.5) за планом:
1.Що таке форматування символів?
2.Що передбачає шрифтове оформлення документа?
3.Розкрити поняття:
•вигляд шрифту;
•написання шрифту;
•розмір шрифту (кегель);
•колір шрифту.
2 група — вивчити форматування абзаців за підручником І.Т.Зарецької «Інформатика 10
—11» (с. 298, § 10, п. 10.5) за планом:
1.Що таке абзац?
2.Що таке форматування абзаців?
3.Що передбачає форматування абзаців?
4.Розкрити поняття:
•вирівнювання абзаців;
•за замовчуванням як вирівнювати абзац;
•абзацні відступи;
•інтервал між абзацами;
•інтервал між рядками;
•марковані списки.
3 група — вивчити форматування сторінки за підручником Ї.Т.Зарецької
«Інформатика 10—11» (с. 300, § 10, п. 10.5) за планом:
1.Що таке форматування сторінки?
2.Що передбачає форматування сторінки?
3.Розкрити поняття:
•настроювання розмірів сторінки;
•орієнтація сторінки;
•способи подачі паперу;
•обрати принтер для друкування;
•становлення позицій табуляції.

Учитель. Слово надається групам (працювати за пам'яткою, обов'язкова
демонстрація на ПК).
(Учитель коригує діяльність, і надає допомогу в разі виникнення труднощів.)

IV. Закріплення матеріалу
Учитель. На робочому столі знаходиться папка з ім'ям «10 а клас», відкрийте її,
зверніть увагу на документ. (Кожному учню дається завдання, яке він повинен виконати
для закріплення вивченого.)
Завдання:
1. Складіть самостійно заяву і оформіть її на комп'ютері:
Варіант 1.
Директорові школи з проханням перевести вас із одного класу в інший.;
Варіант 2.
До вищого навчального закладу {наприклад: Херсонський державний університет).
Дотримуйтеся вимог.
2. Виконати дії над заданим текстом:
1.Вказати, яким видом шрифту та розміром набраний текст.
2. Встановити заголовок тексту Агіаі розміру 26.
3.У першому абзаці встановити написання: жирний підкреслений курсив,
червоним кольором з відступом першого рядка 2 см.
4. Встановити розріджений інтервал на 1,5 пт.
5. Вирівняти текст .
6. Промаркувати абзаци тексту.
7. Встановити розміри сторінки формату , А4 альбомної орієнтації.
8. Змінити розміри полів сторінки: ліве і праве—- 25 мм, верхнє і нижнє — 31 мм.
9. Зберегти документи у своїй папці.

V. Підсумок уроку.
 1. Що було цікавим?
 2. Що було важким?
 3. Чого ми навчилися сьогодні?
 4. Чи вдало ви вибрали досягнення мети?
 5. Для чого ми вивчаємо форматування тексту, де воно використовується?

VI. Домашнє завдання
Прочитати: І.Т.Зарецька «Інформатика 10—11» (с. 297
—300, § 10, п. 10.5)Додаток 2 Вимоги до ділового мовлення
1.Додержуватись прийнятих у суспільстві форм ділових паперів,
їхньої структури та ін.
2.Дотримуватися норм сучасної української літературної
мови, не вживати кальок, використовувати загальновідомі, зро
зумілі слова і конструкції.
3.Не вживати просторічних, діалектних, розмовних, емоційно-
експресивних мовних засобів.
4.Домагатися логічної завершеності, чіткості висловлювань, точності викладу,
вичерпності й переконливості обґрунтувань.
5.Уникати двозначності, багатослів'я.
6.Писати слова, відступаючи від краю аркуша (зліва), бо цього вимагають
технічні умови (підшивання ділових паперів); не варто «втискувати» в рядок
частину фрази, а потрібно перенести її в наступний рядок (не можна переносити
в наступний рядок прізвище, залишаючи в попередньому ініціали; не слід
відривати при
перенесенні назви посад, звань від прізвищ).
7.Дотримуватися пунктуаційних правил (після цифрових позначень може
ставитися крапка, тоді речення розпочинається з великої літери, а фраза
закінчується крапкою; цифрові
і буквені позначення можуть подаватися з дужками (а), б); 1), 2) і т. д., тоді перше
слово переліку пишеться з малої літери; словесна нумерація передбачає здебільшого
завершене речення, крапку в його кінці, кому після вставного слова по-перше і т. ін.)

Виконавець:
вчитель інформатики
1 категорії
Богданова Ю.О.

28.09.09

Конспект уроку "Основи алгоритмізації та програмування"

Урок 1. Основи алгоритмізації та програмування.

Тема 1. Інформаційна модель.

Тема: Моделювання як метод пізнання. Поняття інформаційної моделі.

Мета: на ocнoві життєвого досвіду учнів сформувати поняття про різні різновиди моделей та їх відображення; надати уявлення про моделювання як методу пізнання; дати загальні основи термінології теорії моделювання; продовжувати формування поняття про основні етапи розв'язування задачі з використанням комп'ютера.

Проконтролювати сформованість навичок роботи у текстовому редакторі. Формувати навички дії у новому ПЗ.

Виховувати уважність, дисциплінованість при роботі на ПК.

Обладнання: ПК, інструкція до самостійної роботи при складанні електронного конспекту, картки з завданнями, електронна та друкована версії лекції 1, програмне середовище Excel.

Міжпредметні зв’язки: історія, фізика, біологія, хімія, математика, мови та літератури, креслення та малювання, географія та фізична культура; теми з предмету інформатики: текстовий та графічний редактор, робота в операційній системі, інформація та інформаційні процеси.

Тип уроку: комбінований.

Нові терміни: модель, моделювання, умова, інфомодель, математична модель, комп’ютерна модель, формалізація.

Література:

1. Основы информатики и ВТ: Проб. уч. пос. для 10-11 кл. ср. шк./ В.А. Каймин, А.Г. Щеголев, Е.А. Ерохина, Д.П. Федюшин. – М.: Просвещение, 1989, стр. 201 – 211

2. Информатика: Учебное пособие для 10-11 кл./ И.Т.Зарецкая, Б.Г.Колодяжный, А.М.Гуржий, О.Ю.Соколов. - К.: Форум, 2001, стр.459 – 473

3. Газета Інформатика:

§ № 43-44, 2002 р., ст.-книжка Основи алгоритмізації та програмування, авт. О.В. Миленький, дтн;

§ № 3, 2003 р., ст. Розвиток пізнавальної активності старшокласників на уроках інформатики, авт. О.Кузьмінська, вч. ліцею “Наукова зміна” м. Київ, ст. 3-6;

§ № 29-32, 2003 р., ст. Інформація та інформатика, авт. Л. Калініна, кпн, ст. 44-58;

§ № 1, 2003 р., ст. Уроки з алгоритмізації та програмування ( Урок 1 та 2) , авт. І. Скляр, вч. ліцею УФМЛ м. Київ, ст. 8-10.

Хід уроку

1. Організаційний момент: Привітання. Підготовка класу до занять. Повідомлення, що буде на уроці: перевірка готовності ІІ етапу проекту з текстового редактору, викладання новій теми, робота в новому редакторі та створення електронного конспекту.

Перевірка виконання ДЗ. Давайте спробуємо пояснити поняття проектне завдання спираючись на власний досвід.

1. Що таке проект?

2. Які основні етапи створення проекту я вам розповідала?

Ці питання можна вияснити за допомогою мозкового штурму або бесіди. В результаті штурму чи бесіди та плакату на дошці визначити основні етапи створення проекту в загалі та проекту у текстовому редакторі окремо. Якщо міркування не з'являться — завдання вчителя узагальнити отриманий матеріал таким чи­ном, щоб вийти на потрібні поняття.

Треба сказати що термін «проект», це первісне поняття i не визначається, а пояснюється. Да­вайте проаналізуємо на прикладах, як ми створюємо у житті різні проекти. Учні приводять приклади за допомогою вчителя.

2. Перевірка завдань учнів:

§ контрольний зріз, хто що створив та на якому етапі;

§ виступ учнів, які виконали завдання;

§ оцінювання робіт цих учнів, підкреслюючи можливість підвищення рівня та можливості роботи інших учнів в індивідуальному режимі.

3. Проблемні ситуації при перевірці: формувати зміст відповіді стиснуто та відповідно запитанням, згідно плану відповіді на дошці:

§ Вибір матеріалу;

§ Структура будови сторінки, розміщення об’єктів;

§ Видів об’єктів;

§ Умови вибору матеріалу, об’єктів, структури.

4. Викладання нового матеріалу

4.1. Повідомлення теми, мети, плану роботи на уроці;

§ Тема: Моделювання як метод пізнання. Поняття інформаційної моделі. (надпис на дошці).

§ Мета: на ocнoві життєвого досвіду учнів сформувати поняття про різні різновиди моделей та їх відображення; надати уявлення про моделювання як методу пізнання; дати загальні основи термінології теорії моделювання; продовжувати формування поняття про основні етапи розв'язування задачі з використанням комп'ютера.

Проконтролювати сформованість навичок роботи у текстовому редакторі. Формувати навички дії у новому ПЗ.

Виховувати уважність, дисциплінованість при роботі на ПК. ( повідомити усно).

§ План (на презентації ПК):

1) Призначення та актуальність нового розділу, його теми.

2) Моделювання як метод пізнання

3) Відображення моделі об’єкту, процесу, явища

4) Види класифікації моделей

5) Класифікація моделей по способу уявлення

6) Класифікація моделей по формі уявлення

7) Формалізація як основний етап побудови моделі. Формалізація текстової і графічної інформації.

4.2. Актуалізація опорних знань, умінь та навичок: для чого треба нам проектування, етапи розв’язання задач (та й ще за допомогою ПК) та структура, форма; де можна використати ці поняття; як ці питання зв’язати з поняттями інфосуспільство та інфо, які ми вивчали у І розділі “Інфо. Інфопроцеси”.

Україна, інтегруючись у світову спільноту, за роки державотворенння здійснила стрімкій прорив у світовий інфопростір у різних сферах суспільного життя. Визначимо проблему –

Приклад 1. Характерні ознаки інфосуспільства

За допомогою учнів вчитель створює основні ознаки (відкриває картки з написами):

§ створення й розвиток національної інфоструктури, що забезпечує умови для оптимальної життєдіяльності людини в усіх соціальних сферах;

§ інформатизація суспільних процесів, тобто задоволення інфопотреб суб’єктів виробництва й управління всіх сфер суспільства;

§ інтелектуалізація праці, що передбачає здобуття, переробітку та вироблення нової інфо в процесі діяльності людини та суспільства;

§ створення, розвиток і використання інфоресурсів, систем, інфотехнологій, розроблених під час застосування обчислювальної та комунікаційної техніки;

§ впровадження інфотехнологій мережі Інтернет, створення багатопрофільних чи вузькоспеціалізованих інфо, локальних і глобальних комп’ютерних мереж, зокрема в галузі освіти;

§ використання програмних комплексів у всіх сферах соціального виробництва;

§ формування інфо і вдосконалення соціально-комунікаційних відносин у процесі спільної діяльності людей.

Чи є таке у нас зараз? Тоді, що ми склали з вами – модель ( відповідь дітей та на дошці запис нового слова). Це один з етапів розв’язання задач, які ми будемо послідовно вивчати (як я вже говорила на попередніх уроках зі складання проекту). Як називається дія, що ми виконували під час створення модель інфосуспільства – моделювання (відповідь дітей та на дошці запис нового слова). Що нового ви винесли з цього виду моделі? Крім цього, можна надати інше визначення поняттю “Інформатика”.

Інформатика – це галузь людської діяльності, яка пов’язана з процесами зберігання, перетворення та передавання інфо.

Таким чином, моделювання як метод пізнання. Цей висновок буде підкріплено у новому матеріалі та при його закріпленні.

4.3. Мотивація учбової діяльності: продовжить види моделей та процес моделювання у житті та навчанні: для чого вони потрібні людству; і все це ми робимо з інфо …, щоб отримати результат, для чого треба … ; зберігаємо інфо для наступних поколінь і створюємо …; висновок - визначаємо значення загальноосвітніх та загальнонаукових термінів.

4.4. Викладання нового матеріалу:

4.4.1. Призначення та актуальність нового розділу, його теми. Вимоги до теми (в вигляді презентації). Записати у зошит дату та тему уроку. Без цих знань скласти чи удосконалити комп’ютерну програму не можливо. А створити новий документ – тем паче. Для роботи ви завжди складаєте план (планування дня, тижня, робота вчителя чи екскурсовода тощо) роботи, що потребує добрі знання з теорії алгоритму та моделі.

4.4.2. Моделювання як метод пізнання. Надати переклад слова та приклади моделей, які не передбачили діти. Що ж таке модель? Моделлю можна назвати і матеріальні ма­кети реально існуючих об'єктів, і нематеріальні об'єкти (наприклад такі, як теорія розвитку суспільства або всім відома формула земного тяжіння Р=тgН), багато чого іншого. Як же в одному слові мож­на об'єднати такі різні поняття? Відповіді учнів.

Зробити висновки про модель та його створення. Записать у зошит визначення з презентації:

Модель — упрощенное представление о реальном объекте, процессе или явлении.

Моделирование — построение моделей для исследования и изучения объектов, процессов, явлений.

Запитати учнів: почему бы не исследовать сам оригинал, зачем создавать его модель? Привести приклади та зробити висновки (у презентації).

З давніх часів людина викори­стовує моделювання для до­слідження об'єктів, процесів та явищ в різних галузях діяльності. Результати цих досліджень допомагають визначити та покращити ха­рактеристики реальних об'єктів та процесів, краще зрозуміти сутність явиш та пристосуватися до них або керувати ними, конструювати нові та модернізувати старі об'єкти. Моделювання допомагає людині приймати обґрунтовані рішення та передбачати наслідки своєї діяль­ності.

4.4.3. Відображення моделі об’єкту, процесу, явища. Задати питання учням: Як створюються моделі? Що для того треба? Висновок – треба інфо, образ, які різні у різних почуттів, людей, дослідів. Наприклад, квітка, людина, а моделі процесів (зокрема, учбовий, потік води, крові, струму), явищ (блискавка, міраж) тощо.

Згадаємо, визначення інфо у різних авторів з І розділу предмету (ми розглядали у якості прикладу таблиці на ПК). Показати таблицю на екрані ПК. Це відноситься й до інших моделей.

Приклад 2. Скласти модель світильника

Цей відносно простий об’єкт грає велику роль у охороні праці та у житті людини. Показати санітарний паспорт кабінету на екрані ПК. Він має забезпечити задане освітлення на заданій відстані. За допомогою учнів вчитель створює модель. Модель враховує: кількість ламп, яскравість їхнього світіння, відбиваючу здатність внутрішньої поверхні світильника, поглинання світла плафонами. Це світлотехнічні характеристики. А при проектуванні світильників: теплотехнічні, оскільки велика частина споживаної електроенергії перетворюється на тепло, правильний вибір патрону, що може вплинути на вибір кількості та потужності ламп тощо.

Якщо тепер ще й модель розглядати як об’єкт для дослідження, то й визначення моделі та моделювання можна дати інші, ніж ми записали.

Модель - это некий новый объект, который отражает некото­рые существенные стороны изучаемого объекта, явления или процесса.

Моделирование – это метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей.

Але суттєвого значення це ні змінює. Також й модель городу з точки зору екскурсоводу, туристу, архітектору, мешканця. Ви переконались, що кількість моделей та їх різноманітність дуже велика. Справа в тому, що поняття моделі об'єднує дещо спільне, а саме те, що модель це штучно створений людиною абстрактний або матеріальний об'єкт. Спосте­реження та аналіз моделі дозволяє пізнати сутність реально існуючо­го складного об'єкта, процесу чи явища, які називаються прототипами об’єкта. Висить груша, не можна кушати.

4.4.4. Види класифікації моделей. Як розкласти усе з переліченого по поличкам? Визначити загальне, спільне та особливе – класифікувати (як у біології, хімії). Для цього треба визначити умови (нове слово на дошці записати) – відзнаки класифікації. Сьогодні їх чотири способи (розг. презентацію), але нас інтересують лише два: часу та уявлення, тому що для роботи на ПК треба знати інфомодель, математичну та комп’ютерну (нові слова на дошці записати).

4.4.5. Класифікація моделей по способу уявлення. За допомогою учнів вчитель виводить назви моделей по пропонованим умовам.

На презентації:

Розглядаючи моделі за ознакою галузі використання, можна сказа­ти, що вони бувають:

• навчальні — наочні по­сібники, тренажери, навчальні програми;

• дослідні — створюються для дослідження характеристик реаль­ного об'єкта (наприклад, модель теплоходу перевіряється на пла­вучість, а модель літака — на аеро­динамічні характеристики);

• науково-технічні — для до­слідження процесів та явищ (на­приклад, ядерний реактор або син­хрофазотрон);

• ігрові моделі — для вивчення можливої поведінки об'єкта в за­програмованих або непередбачених ситуаціях (наприклад: військові, економічні, спортивні ігри тощо);

• імітаційні моделі — виконуєть­ся імітація дійсної ситуації, що ба­гато повторюється для вивчення реальних обставин (наприклад: випробування лікарських препа­ратів на мишах або інших твари­нах, політ собаки в космос).

За ознакою фактора часу моделі можуть бути динамічні та статичні. В першому випадку над об'єктом виконуються дослідження протягом деякого терміну (наприклад, по­стійний нагляд сімейного лікаря), а в другому — робиться одноразо­вий зріз стану (наприклад, однора­зове обстеження в поліклініці). Записати у зошит цю класифікацію.

За способом представлення мо­делі можуть бути матеріальні та інформаційні. Записати у зошит цю класифікацію

Матеріальні моделі — це пред­метне відображення об'єкта зі збе­реженням геометричних та фізич­них властивостей (наприклад: іграшки, чучела тварин, географічні карти, глобус і таке інше). Це ма­теріальні моделі реально існуючих об'єктів. Матеріальною моделлю можна також вважати хімічний або фізичний дослід. Ці моделі реалізу­ють матеріальний підхід до ви­вчення об'єкта чи явища.

Інформаційна модель — це су­купність інформації, яка характе­ризує властивості та стан об'єкта, процесу чи явища, а також їхню взаємодію з зовнішнім світом. Інформаційні моделі можуть бути:

§ вербальними — моделі отримані в результаті розумової діяльності людини і представлені в розумовій або словесній формі;

§ знаковими — моделі, що виражені спеціальни­ми знаками (малюнками, текста­ми, схемами, графіками, формула­ми тощо).

Записати у зошит визначення інфомоделі та матеріальної з презентації.

4.4.6. Класифікація моделей по формі уявлення. Світ наповнено образами. Людина пізнає середовище за допомогою почуттів, вони доносять до нашої свідомості інфо про різноманітні властивості об’єктів, явищ. Коли ми не маємо довіру до інших думок та почуттів використаємо різні приладдя (градусник, датчики тощо). Що з вивченого в предметі інформатики ця фраза вам напам’ятає? Відповідь учнів – види інфо. Які ви знаєте види інфо? Відповідь учнів – знакова (букви, цифри, символи, графічна, таблична), усна, жести чи сигнали.

Таким чином, за формою представлення мож­на виділити наступні види

¨ графические представления;

¨ словесные описания;

¨ информационно-логические модели;

¨ математические (количественные) модели.

В сучасному світі розв'язуван­ня складних наукових та виробни­чих задач неможливо без викорис­тання моделей та моделювання. Серед різних видів моделей особ­ливе місце займають математичні моделі, тому що вони дозволяють враховувати кількісні та просторові параметри явищ та використовува­ти точні математичні методи.

Вивчення реальних явищ за до­помогою математичних моделей, як правило, вимагає застосування обчислювальних методів. При цьо­му широко використовуються ме­тоди прикладної математики, ма­тематичної статистики та інфор­матики.

У міру нагромадження знань з’являється можливість описати (у припустимо спрощеній формі) побудову (кулі), властивості (графіки функцій), й поводження реальних об’єктів (рух) теоретичними закономірностями, зокрема, математичними співвідношеннями. Записати у зошит визначення математичної моделі з презентації. “Книга життя написана мовою математики”, - ці слова належать Галілею – великому натуралісту минулого, і розвиток науки підтверджує їхню правдивість. Але це тема наступного уроку.

4.4.7. Формалізація як основний етап побудови моделі. Формалізація текстової і графічної інформації. Зверніть увагу, як називається модель на таблиці, а чому так? Тому й треба використовувати правила запису, позначок, форм та структур, що пропонують спеціалісти. Пригадаєте символи розбору речень, слів у граматиці; складання речень на іноземній мові; розбір текстів у літературі; запис формул речовин в хімії чи музичної фрази – спеціальна мова. Така є й у інформатиків. Це є формалізація. Приклад, шаблони текстів та слайдів, шлях та ім’я файлів в інформатиці. Записати у зошит визначення формалізація з презентації.

Формализм – это система требований и допусков, когда модели можно рассматривать независимо от их содержательного смысла, их составных элементов.

4.5. Учбові питанні на теоретичну частину уроку: см. лекцію 1, яка по темам знаходиться у папці Кобзарєва/Модель.

4.6. Проблемні ситуації при викладанні теоретичної частини: викладання нового матеріалу виконується як співбесіда, яка складається з декілька частин, кожна з яких починається з проблемного питання (опис в окремих пунктах 4.4.).

4.7. Практична частина уроку:

4.7.1 Проблемна ситуація: Уявіть собі, що ми з вами складаємо конспект. Розглянемо як треба вести його й які вимоги до цього. Наша задача оцінити (охарактеризувати) інформацію, яка висвітлює ці сторони:

1. Основні елементи конспекту.

2. Поняття електронного конспекту.

3. Порівняти з електронним зошитом.

4. Яке ПЗ підходить для цього?

5. Як вивчати нове ПЗ?

Показати приклади електронних зошитів. Чому ЕТ? Тому що будь-яку модель можна створити у цьому ПЗ. Сьогодні це – словесна електронного конспекту уроку. На наступному – математична, таблична, графічна тощо.

4.7.2. Постановка завдання. Скласти електронний конспект згідно визначених вимог з даної теми по індивідуальному завданню у новому програмному середовище ЕТ Excel. Використати навички роботи у ТР та матеріалом у папці Кобзарєва/Модель.

Видача завдань на картках

4.7.3. Створення формальної моделі. Робота на ПК с початку під керівництвом викладача, визначаючи вид нового ПЗ ЕТ у ПК. Використання методу коментування дій. Самостійна робота з буфером обміну та операціями вводу даних з клавіатури, редагування.

4.7.4. Перевірка створеного конспекту. Надати індивідуальну консультацію та оцінювання роботи. Закінчені варіанти демонструвати на робочі міста та зробити оцінювання.

4.7. Закріплення нового матеріалу: запитайте викладача по тим питанням, що пропоновані у лекції на екрані монітору вашого робочого місця (які Ви не дуже зрозумілі та згідно “САМОГО ВАЖЛИВІШОГО” з лекції ).

4.8. Підбиття підсумків уроку:

Підведемо підсумок уроку:

· з чим ми познайомились, що нового Ви узнали та які нові терміни вивчили,

· які умінні ви отримали та які навички треба відпрацювати Вам тепер.

Сьогодні ми дали відповідь на запитання: Яка буває модель? Що з нею роблять? Як створюють? Ми вже знаємо, що таке модель, моделювання та як відбувається процес її отримання. Але нашi знання будуть не повними, доки ми не з'ясуємо як ця інформація збирається, подається та як складається модель, подається в ПК для створення комп’ютерної моделі. Це тема нашого наступного уроку. (Показати структуру теми).

4.9. Виставлення оцінок викладачем: вчитель лише дає емоційне враження з уроку, дає рекомендації на майбутнє.

4.10. Відповіді на запитання по темі уроку.

4.11. Домашнє завдання: прочитати текст домашнього завдання, обрати завдання та отримати рекомендації вчителя. Запис ДЗ зробити за робочим столом по роздавальному матеріалу (см. лекцію 1).

1. Вивчити означення: мо­дель, моделювання, класифікація моделей, комп'ютерне моделю­вання.

2. Записати приклади моделей, що зустрічаються у повсякденно­му житті.

3. Придумати та записати еле­менти конструктора, з якого мож­на зібрати яку-небудь іграшку.

4. На завдання по картці, що отримали на уроці, підібрати необхідні приклади, щоб закінчити ваш конспект.

23.09.09

З клавіатурою дружу…

КОМП'ЮТЕР У ШКОЛІ ТА СІМ'Ї №7, 2006

Розділ
Інформатизація освіти Київської області: досвід, проблеми, здобутки

З клавіатурою дружу…

Саражинська Наталія Анатоліївна,
вчитель спеціалізованої ЗОШ №12
І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
інформаційних технологій м. Білої Церкви

Питання про те, чи треба молодшим школярам мати досить вправні навички введення символів з клавіатури, в середовищі вчителів інформатики вважається риторичним. Значно більше нас, практиків, хвилюють питання - як прищепити цей навик, маючи в розпорядженні тільки 1 урок в тиждень за програмою «Сходинки до інформатики» 2- 4 класи.

І зовсім не хочеться витрачати ці цінні хвилинки уроку на введення тексту. Адже є в достатній кількості корисні і захоплюючі комп'ютерні ігри навчального призначення. Проте якщо ігнорувати цю проблему, то пятикласників тільки дратуватиме робота в текстових редакторах із-за низького темпу введення символів.

Спостереження за третьокласниками школи показали, що середня швидкість введення з клавіатури коливається в межах 20 символів в хвилину. І це з урахуванням того факту, що майже половина учнів мають удома комп'ютер.

А може і не треба це дітям? І непередбачено існуючою програмою.
Ви не уявляєте, як дітям образливо, коли думки летять швидше за вітер, хочеться ввести команди, а рука безпорадно зависла над клавіатурою і потрібна буква ніяк не відшукується. Тут вже не до творчості. Моторні навики гальмують все інше, дитині важко отримати задоволення від роботи, іноді учні впадають в розпач. Хіба не образливо?
Яку реальну мету можна ставити собі в цьому напрямі?
Переглядаючи програму «Сходинки до інформатики», можна стверджувати, що сліпий десятипальцевий метод - не наша мета. Хоч би тому, що 7-літня дитина при правильній розстановці пальців до Ї дотягнеться тільки носом. Темп читання
в таких дітей коливаєтсья ще в межах 60 слів за хвилину ( а в 2 класі в середньому 40 слів за хвилину). Російські вчені, які досліджували дану проблему доводять, що для комфортної роботи в середній шкільній ланці учневі досить вводити 40 символів в хвилину. Це цілком реальна мета і шляхи її реалізації, зрозуміло, можуть бути різними. Як же можна досягти такого результату?

Звичайно ж - клавіатурні тренажери – найшвидше спадає на думку. Кожен із існуючих клавіатурних тренажерів має позитивні сторони. Успішно можуть використовуватись на початковому етапі – знайомство з клавіатурою і робота з 3-4 літерами, але не дозволяють реалізувати поставлену мету із-за ряду причин:

· Якщо користуватися систематично одним єдиним клавіатурним тренажером упродовж хоча б 1 навчального року, він, зрозуміло, набридне і стане обтяжливим тягарем на уроці.

· Досить цінний на початковому етапі ознайомлення з клавіатурою «Кіт-риболов» зі «Сходинок до інформатики». Але він не має за мету розвиток швидкості набору, а лише – всеохоплююче знайомство з усіма клавішами. Його цінність ще й в тому, що він дозволяє редагувати список слів і доповнювати його власними вправами.

· В Baby Tape відсутня українська мова, розмір шрифту не відповідай санітарно-гігієнічним вимогам до засобів навчання для дітей віком 7-10 років. Через кілька уроків дитина натискує на 3-4 клавіші навмання (хитрує) з величезною швидкості, і таким чином досягає високих результатів – що й потрібно тренажеру. Але це не сприяє запам’ятовуванню місцезнаходження клавіші.

· Багато знаків оклику хочеться поставити перед «Stamina», на жаль, російськомовній програмі. Її плюси: необтяжливий інтерфейс – відсутні відволікаючі зайві об’єкти; розмір літер задовольняє маленького користувача; програма реагує на помилки забавними звуками; дозволяє вносить власні уроки, тексти.

В початкових класах на початку уроків математики існують хвилинки усного рахунку, на інших – пятихвилинки читання. Чому б не ввести подібні «пятихвилинки» на кожному уроці інформатики на розвиток навиків введення тексту?

Можу запропонувати ряд вправ, які використовую на уроках «Сходинки до інформатики» в спеціалізованій ЗОШ №12 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням інформаційних технологій м. Білої Церкви Київської обл.

Вправи підпорядковані принципу наростаючого ускладненням. Мета вправ, крім, зрозуміло, розвитку темпу роботи з клавіатурою:

· на кожному уроці дати відчути кожній дитині успіх від швидкодії власних пальчиків;

· розвивати логічне мислення;

o зорову пам'ять;

o довільну увагу;

o фонематичний слух;

o творчі здібності;

o поетичне відчуття мови;

· виховувати почуття захоплення рідним краєм;

· бути підтримкою навчальних предметів.

Введення тексту з клавіатури схоже з написанням літер за такими характеристикам:

· мета

· дрібна моторика

· увага

· промовляння слова.

Але є і серйозні відмінності:

· знімаючи проблему написання букви або іншого символу, клавіатура створює проблему пошуку цього символу;

· додаткова трудність - зміна регістрів

· без достатнього досвіду складно відрізнити схожі за зображенням українські англійські букви (англійські, маючи більший розмір, досить відволікають увагу);

· найскладніший бар'єр - робота обома руками;

· і зовсім вже незрозуміла для дитини проблема – прихованість 4 літер і апострофа.

Вправи починаємо використовувати в 2 класі. З 7-річними дітьми намагаюсь концентрувати увагу тільки на розташуванні клавіш, правильному положенню рук розстановка пальців, правильній осанці. Початкові вправи розраховані для роботи двох вказівних пальців і великого для пробілу зі словами, що не містять більше, ніж 4 літери. Потім для SHIFT використовувати мезинець. Далі – слова, де зустрічається лише одна «далека» літера. І так далі за принципом наростаючої складності. Запропоновані слова додаю в клавіатурний тренажер окремими вправами. Кількість слів на одну вправу коливається в залежності від темпу роботи дітей. В перших вправах слово може повторюватись кілька разів. Вважаю абсолютно зайвими вправи типу авооалопоаоваов в будь-яких клавіатурних тренажерах. Навик швидкого читання базується на впізнаванні людиною знайомих слів. Ми, звичайно, не помічаємо, що читаємо одним поглядом ціле слово або й кілька. Спробуйте прочитати, наприклад, назву якогось норвежського чи фінського селища. Ви будете це робити по складах. Навіщо ж «псувати» темп читання дітей?

Запропоновані слова підібрані за близькістю розташування літер на клавіатурі з наростаючим ускладненням.

пар тир пара пора про

мир мак тато мамо рано око гол оса мило

пан пил лапа липа лин панно там так рак гора

ринг горн рис тигр грот порт торт лото вата поет

сон син сани сова мова слон квас кит котик кора крок полк

вус соус страус вовк крук клоун мука рука внук лупа урок кран

павук рукав улов воли лев луг мур салон море

голова молоко колос лотос носоріг комора осока осина солома сосна смола полова масло

комар арка скала каток ролик горила папуга антилопа пенал паска крапка пасок сирник скрипка парта писанка панорама валун лампа лапка ласка маска варити варан кавун малина макарони калина ананас скакалка

весна весла кекс спів кіно вікно сукно пісок

Ряд вправ на запам’ятовування розташування конкретної однієї клавіші:

лад склад одуд дудка думка рада порада дорога

сім вісім спів дід лід сусід дім ніч рід кіт кріт ліс віз грім сіль плід стіл ірис пиріг

звук знак зник коза лоза злаки мороз разок зразок

бак бук бик бік брат брід зебра кобра білет балет баран барабан булька бурулька риба клуб

лось лосось день пень лань рать півень міль мідь кілька калька

рій змій змий знай край рейс едельвейс

річ ніч піч чай чуй чий сич нічка пічка силач калач дача задача чоботи роботи

вія дія подія туя статуя ярлик ярок лінія лілія куля зозуля

маю мию мою твою юнак юрок трюм ізюм етюд салют люблю малюю вітаю завітаю читаю прочитаю

жар жах жаль жайвір жало жито жати вежа сажа ожина жоржина стежина морж

віє виє знає вміє єнот дієта чує ночує єднає впізнає путнє майбутнє заєць окраєць

їжа їжак поїзд поїздка рої змії

цап цапок ціп ціпок цвіт цокіт киця світлиця лице яйце сонце серце суниця куниця столиця рукавиця цукор цікаво

шум шов миша каша шпак школа пошана пошта волошка мурашки каштан баштан шибка шапка вишка вушка шина машина

ліщина щілина лящі хрящі горище котище борщі дощі кущ хрущ плющ кліщі плащі

дах жах ох мох посох льох дух пух міх сміх хвиля хвилина хата хижа хижак хитро хутро хмара хмура

фрак фото флакон фара флокси фея фон фонтан форма форель фіалка

в’ють б’ють п’ють ім’я сім’я п’ять п’ята п’ятірка подвір’я повір’я міжгір’я прислів’я

Третьокласникам разом з успішним виконанням однієї із запропонованих вправ за 1-2 хв. на одній такій «п’ятихвилинці» з 2 семестру 2- 4 хвилини відводиться на виконання якого-небудь завдання по осмисленому введенню слів. Можна урізноманітнити завдання, користуючись редактором «Блокнот» проводити:

· Диктанти, коли вчитель вимовляє слово, а учні друкують його багато разів через кому або просто пропуск, поки вчитель не вимовить наступне слово. На уроці звучить: «Сьогодні ми граємося зі словами: пара пора…..» В кінці тренінга – найвеселіше: опрацьовані слова пропонується набрати «усліпу». Діти ставлять пальчики у вихідну позицію, закривають очі і після набору кожного слова відкривають, перевіряючи написане.

· Зацікавити учнів можливо не просто називаючи слова під диктовку, а запропонувати загадки, вибіркові диктанти з віршами, малюнкові диктанти і т. і.

Цікаві для учнів завдання по набору слів-відповідей на прості запитання у формі загадок. Завдання повинні виконуватися легко, адже наша основна мета - введення з клавіатури.

· Як називають найтемнішу частину доби?

· Ці птахи забрали братика Іванка від сестриці Оленки.

· Як звати дівчинку, яка врятувала Кая від Снігової королеви?

· Яка рослина схожа на їжачка?

· З чого виготовляють вершкове масло?

· Як звати сина овечки?

· На що перетворилась карета Попелюшки після балу?

· Як звуть помічницю Чіпа і Дейла?

· Як звати хлопчика, який з дитинства потрапив у джунглі і виховувався тваринами?

· Кого вигнав Рак-неборак із зайчикової хатинки?

· Як звати дівчинку, яка побувала в Країні чудес?

· Хто був мамою Гидкого каченяти?

· Цей герой живе на даху і має на спині пропелер.

· Як звати курочку, яка несе золоті яєчка?

· Сьогодні п’ятниця, а який день був позавчора?

· Як звати друзів Білосніжки?

· Воно буває блакитним, зоряним…

· Спортивний майданчик для проведення боксерських боїв.

· З якою комахою найчастіше порівнюють надокучливу людину?

· Скільки кінців у 3 з половиною палець?

· Якщо його забивають у ворота, рахунок у футбольному матчі збільшується.

Іноді такі завдання на початку уроку називають «мозковою атакою» чи розминкою, готуючи дітей до інтелектуальної діяльності. Нам вони корисні ще й тому, що відповіді діти дають письмово – вдосконалюючи темп роботи з клавіатурою.

Завдання можуть бути присвячені якійсь одній темі, наприклад «Дні тижня». Наберіть назви:

o улюбленого дня тижня;

o днів тижня в алфавітному порядку;

o дня тижня, що передує п’ятниці;

o якщо 5 березня – середа, то в який день тижня будете вітати мам, бабусь зі святом?;

o 3 жіночих імені, що починаються з тієї ж літери, що й наступний за суботою день тижня;

o назви яких днів тижня починаються однаковими буквами.

Ці завдання для знайомства з клавішею SHIFT орієнтовані на третьокласників. Наберіть, будь ласка

o своє повне ім'я, по батькові і прізвище;

o свою повну адресу;

o імена і по батькові своїх родичів;

o імена (і прізвища) однокласників;

o імена і по батькові вчителів;

o назви шкільних уроків;

o ввічливі слова;

o імен хлопчиків (або дівчаток)

Надрукуйте за 3-4 хвилини якнайбільше:

o міст України

o країн світу

o назв річок

o імен мультиплікаційних героїв

o всякої "смакоти"

o знаків Зодіаку

o назв електроприладів

o назв квітів

o кольорів

o назв риб

o геометричних фігур

o днів народжень родичів

Для учнів, що порівняно швидко справляються з подібною роботою – творчі завдання і водночас такі, що сприяють запам’ятовуванню розташування клавіш:

· Придумати слова з букв – сусідок. Хто найбільше придумає слів (або найдовше слово) з літерами, які знаходяться поруч на клавіатурі, наприклад слово ПАРОПЛАВ)

· З букв записаного на дошці слова скласти і ввести якнайбільше слів, наприклад із слова ДИСКОВОД можна отримати слова диск, овод, вид, диво і т.д.

Вправи для розвитку зорової памяті, фонематичного слуху: (3 клас)

1. В якому зі слів озеро, річка, парта, кішка, паром відсутня буква Р (набрати це слово)?

2. В яких словах окунь, тріска, лящ, карась, сом є буква А.

3. набрати тільки ті слова, що можуть бути «зеленими»: помідор, огірок, кефір, капуста, петрушка.

4. Вибери слова, що потрібно набирати з великої букви Київ, каска, кашка, Дніпро, вовк, сонце.

5. Вибрати слова, що стосуються тварин: а) стогін, слон, кора, коза, кома, кіт, кір; б) місяць, заєць, корова, дорога, тир, тигр.

Ряд вправ з логічним навантаженням.

Дати відповіді на запитання використовуючи тільки слова «так» чи «ні» (в підтримку теми: «Істинне, хибне висловлення» з логіки.)

1. Мухомор – отруйний гриб

2. Плоди горобини червоного кольору

3. В ряду чисел від 1 до 10 пять парних чисел

4. Крем може бути і косметичним і кондитерським

5. Одяг шиють терапевти

6. В слові карамель останній склад наголошений.

7. Серпень – останній місяць літа.

8. Київ – столиця України.

9. Якщо хлопчика звати Петро, а татка – Олег, то його повне імя – Олег Петрович.

10. 7+5 менше ніж 8-4.

Набрати необхідне за змістом слово, якого не вистачає (в підтримку теми: «Родове, видове поняття» з логіки.)

Ведмідь – ліс, верблюд - …

Людина – одяг, цукерка - …

Ліс – дерево, степ - …

Літак – ангар, машина - …

Розмістити продиктовані слова за логічним принципом (обраним самими дітьми). Наприклад слова каша, мир, палець можна розташувати в порядку збільшення букв: мир, каша, палець.

· Травень, березень, квітень

· Ніч, ранок, вечір, день

· Старець, хлопчик, чоловік,

· Десять, два, п’ять, сім.

· Бабуся, дочка, мама;

· Середа, п’ятниця, вівторок.

Собака доганяє кішку, а кішка – мишку. Хто біжить попереду?

Дмитрик вищий за Сергійка, але нижчий за Петрика. Хто вищий – Петрик чи Сергійко?

Жучка гавкає голосніше, ніж Трезор, але тихіше за Дружка. Хто гавкає голосніше?

Вправи для розвитку зорової пам’яті, довільної уваги (3, 4 клас):

Текст читаю лише 1 раз. Потім діти вводять письмові відповіді на запитання, що стосуються цього тексту.

1

Мама попрохала сина сходити до магазину і купити
В бакалійному відділі: рис, макарони, сірники, гречку;
В м’ясному відділі: курку, індичку, котлети, сосиски;
В овочевому: картоплю, капусту, огірки.
Дайте відповіді на запитання:
1. Скільки всього різних продуктів повинен купити син? (11)
2. Наберіть назви продуктів, що починаються літерою К (курка, капуста, котлети, картопля)
3. Чи потрібно хлопчикові купувати ковбасу? (Ні)
4. Сорт якого продукту має назву «білокачанна»? (капуста)
5. Які слова мають 1 склад? (рис)
6. Які слова починаються і закінчуються голосними звуками?

2.

На тарілці лежали 2 вишеньки, лимон, яблуко і груша. Один із фруктів замінили. І побачили: яблуко, грушу, апельсин, лимон, вишеньку. Наберіть назви фруктів, які поклали і прибрали. (апельсин, вишенька)

3.

Сергійко намалював малюнок. На ньому були зображені тато з мамою, 2 його подружки з квітами, брат з зеленою повітряною кулькою, дідусь, який сидить під хвойним деревом і сам Сашко з собакою.
Дайте письмові відповіді на запитання:

11. Кого з дорослих людей намалював Сашко?
2. Яких тварин він намалював?
3. Хто тримав в руках кульку і якого кольору?
4. Дідусь міг сидів під березою чи під сосною?
5. Скільки всього людей намалював Сашко?
6. Скільки серед них було жіночої статі?
7. Якщо б пішов дощ, хто б із Сашкових героїв залишився б сухим?

4.

На дошці записані слова. Спробуйте прочитати їх справа наліво. Запамятайте їх.

АМЯ, АКУР, ОБЕН, СИЛ, ХОМ, МОНГ

Після того як слова зникають, діти дають відповіді на запитання:

1. Скільки всього слів? (6)

2. Які слова складаються з 3 букв? (лис, мох, гном, яма)

3. Чи були серед слів назви тварин? (лис)

4. У тварини – лапа, у людини - …

5. Хто був другом Білосніжки?

6. Воно буває блакитним, безхмарним, зоряним.

Вправи в підтримку навчальних предметів,
для розвитку довільної уваги.

Важливо вчити учнів поєднувати стійку увагу до слів вчителя із зосередженістю на роботі з комп’ютером. На мою думку, можливо розробити ряд вправ, які формують такі навички. Здається, це не тільки моє спостереження: захоплюючись деякими (навчальними, корисними) іграми зі «Сходинок до інформатики» діти «відключаються» від дійсності, не чують не лише однокласників і вчителя, а й іноді й дзвоника з уроку (питання про позитивність цього явища досить філософське і не розглядається в даній статті).

Пятихвилинки на уроках інформатики можна використовувати й в підтримку навчальних предметів, вправи направленні на розвиток стійкої уваги, акцентовані на тому, що компютер – це засіб навчання.
Наприклад, гра «Правда чи неправда» - це своєрідний тест – самооцінка знань, отриманих з курсу «Я і Україна». Учні вводять лише слова «так» чи «ні» через кому, зосереджують увагу в основному на навчальному матеріалі, на словах вчителя. Після вивчення теми «Земля – наш космічний дім», (початок жовтня 4 клас) можна запропонувати, наприклад, такий тест – самоперевірку:

· Сонце обертається навколо Землі з заходу на схід. (ні)

· Один оберт Землі навколо Сонця відбувається за 24 години. (ні)

· В центрі Сонячної системи знаходиться Земля. (ні)

· До складу Сонячної системи входять Сонце і 9 великих планет. (так)

· Земля – холодна тверда куля. (так)

· Температура повітря на поверхні Землі не залежить від висоти Сонця над горизонтом. (ні)

· Земля – єдина планета Сонячної системи, на якій ростуть рослини, живуть тварини і люди. (так)

· Земля обертається навколо своєї осі. (так)

· Сонячна система у Всесвіті єдина. (ні)

· Супутником Землі є Місяць. (так)

В 4 класі вдосконалюючи вміння працювати з маркованими списками (MS Office Word) доречне завдання, що займе кілька хвилин (після вивчення «Світовий океан» з курсу «Я і Україна») Розташувати слова (вони можуть бути записаними на дошці) в 3 колонки під заголовками «Світовий океан», «Води суші», «Вода в повітрі»:

· Океани;

· Озера;

· Підземні води;

· Сніг;

· Болота;

· Моря;

· Краплі туману

· Річки;

· Водяна пара;

· Водосховища;

· Затоки;

· Льодовики;

· Хмари;

· Сніг

Гра «Біла ворона» може бути запропонована після вивчення цієї ж теми («Світовий океан» з курсу «Я і Україна»). Завдання полягає в тому, щоб знайти зайве слово (впіймати «білу ворону») зі ряду запропонованих під диктовку вчителя і набрати його.

· Дощ, іній, град, сніг;

· Іній, роса, сніг;

· Океан, море, озеро, гора;

· Річка, озеро, джерело, водосховище;

· Русло, витік, гирло, затока, притока.

Як здійснювати контроль? Для контролю ефективності варто іноді відстежувати швидкість введення простим диктантом протягом хвилини або клавіатурним тренажером (додаючи в нього свої речення, наприклад такі, як запропоновані нижче). Можна влаштовувати перевірки, наприклад, один раз в семестр і оцінювати тільки "молодець", «чудово» не тільки тим, хто виконав наперед обумовлену норму, але і тим, хто значно збільшив в швидкості в порівнянні з попереднім разом, хто, за словами дітей "переміг самого себе".

Впала роса. Карлики Карлі, Карі, Арі ловили коропів і раків. Русалка Руса несла купаву, корали. А на купині равлик. Піп коло кіп картопельку пропік. Малі теслі стукали молотками. Висіло сито не руками звито. Слово до слова – звучить рідна мова. Осінь іде і зливи веде. Сів Карпо на колоду та й упав у воду. Дрова рубали два дроворуби. Яка яблунька такі і яблучка. Ластівка день починає, а соловей кінчає. Уві сні сміється киця. Киці, бач, криниця сниться, не з водою, а така, де по вінця молока. Сів шпак на шпаківню, заспівав шпак півню. В кущах вітрище свище, гуляє морозище. Цвіте черемха у гаю. Цвіте весна в моїм краю. А я малюю все навкруг – зозулин гай, квітучий луг. У моїй наївній мрії – мир, а не руїни. Мій рідний край, моя земля велика-превелика. Україна - рідний край. Поле, річка, зелен гай. Любо стежкою іти. Тут живемо я і ти.

Ці речення для початкового етапу. А для 4-класників вже такі речення:

В Японії вчені готують до випуску пристрій для читання електронних книг. Електронний «папір» нового покоління не буде просвічуватись, як на рідкокристалічних моніторах. Екран цього пристрою не буде мигати, - обіцяють винахідники. Електронна «читалка» буде півтора сантиметра в товщину. Вчені працюють над створенням еластичних дисплеїв, які можна буде згорнути в трубочку. І снують програми-ремонтники, що «лікують» інформацію на поверхні вінчестера. Програми, які вміють «лікувати» вінчестер звуть утилітами. Лінус Торвальдс створив операційну систему Лінукс, коли був студентом університету….

і подібні

Думаю, що кожному вчителеві буде нескладно створити власну колекцію завдань.

Література

1. Н. Винокурова Кращі тести на розвиток творчих здібностей \ М. - АСТ-ПРЕС -1999.

2. А.А.Ткаченко Логічні вправи для розвитку мови Альбом дошкільника \ М. - Прометей Книголюб. -2001.

3. Ільєнко А.А. Завдання по вивченню текстового редактора \ Інформатика і освіта 3\2002, М.- стор. 12-18

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...