29.08.09

Інформатизація в УкраїниВ Україні в контексті реалізації Національної програми
інформатизації створено Державний комітет інформатизації.
Критеріями ефективності роботи такого органу є:
  • кількість ПК на 100 мешканців;
  • кількість ПК на 100 учнів шкіл;
  • кількість осіб, що користуються Інтернетом на 100 мешканців;
  • відсоток ІТ-сектору у валовому національному продукті;
  • відсоток зайнятого у ІТ-секторі населення;
  • відсоток ІТ-експорту\імпорту.
Узагальнюючим критерієм є зміна позиції України у
міжнародних рейтингах: електронної готовності, індексі
мережевої готовності( 75 місце із 122 країн між Сербією і
Мароко) тощо.
За даними Відділу економічних досліджень, у 2007 р. Україна
піднялася з 61 на 60 місце серед 69 країн і, обігнавши Нігерію
і Шрі Ланку, наблизилася до Еквадору.

28.08.09

Методичні вказівки вчителю інформатики

Навчальний посібник "Інформатика. Короткий курс (70 год.)" рекомендується для використання в 10 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів, де на вивчення курсу відводиться 1 година на тиждень протягом 2 років (універсальний, філологічно-гуманітарний, художньо-естетичний, спортивний, інші профілі).

Навчальний посібник "Інформатика. Базовий курс (140 год.)" рекомендується для використання в 10 11 класах загальноосвітніх навчальних закладів, де на вивчення курсу відводиться 2 години на тиждень протягом 2 років (фізико-математичний, природничий, технологічний, універсальний, інші профілі).

При вивченні інформатики пропоновані програми передбачають отримання учнями знань з основ інформатики і навичок роботи з операційною системою Windows та її стандартними додатками (Блокнот, Paint), пакетом прикладних програм Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel, Access) та засобами роботи в Internet (Outlook Express, Internet Explorer), а також вивчення основ алгоритмізації та програмування.

Курс інформатики виправдає своє призначення, коли випускники загальноосвітніх навчальних закладів вмітимуть раціонально використовувати комп'ютерні засоби, володітимуть сучасними інформаційними технологіями при розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, систематизацією, зберіганням, поданням, передачею у сучасному виробництві, науці, повсякденному житті.

Обидва курси розраховані на вивчення інформатики за умов постійного доступу учнів до комп'ютерів, при цьому класи діляться на підгрупи на кожному уроці так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем, але не менше 8 учнів у підгрупі (наказ МОН України від 20.02.2002 року № 128). За рішенням місцевих органів виконавчої влади класи можуть ділитися на групи і при наповнюваності, меншій від нормативної, за рахунок бюджетних асигнувань та залучення додаткових коштів (лист МОН України від 07.05.04 р. № 1/9-252).

Мистецтво організації уроку полягає у тому, щоб після пояснення нового матеріалу розумно завантажити учнів роботою, розподіливши увагу і час вчителя для контролю, допомоги, прийому результатів виконаних вправ, практичних робіт, комп'ютерних тестів. Доцільно запроваджувати самооцінювання, коли учень сам виставляє собі оцінку за виконання вправи чи практичної роботи, а також роботу в малих групах (2-3 учні), коли учні аналізують і оцінюють роботи один одного, а вчитель лише перевіряє об'єктивність аналізу і оцінювання.

Учні, які достроково виконали завдання, до кінця уроку працюють з тренажерами, навчальними програмами, виконують додаткові індивідуальні завдання вчителя, створюють власні проекти тощо. На уроках інформатики опитування окремого учня при бездіяльності інших за наявності комп'ютерів проводити не ефективно. Потрібно організовувати навчальний процес таким чином, щоб з використанням комп'ютерів одночасно працювали всі учні, а знання і навички кожного оцінювалися за індивідуальними завданнями.

Зважаючи на те, що рівень підготовки учнів на початок вивчення курсу є різним, доцільно запроваджувати для окремих учнів індивідуальні плани. Це можуть бути творчі роботи, проекти тощо. Але така робота повинна виконуватися тільки після виконання запланованих у програмі завдань у межах теми.

Щоб учні могли самостійно планувати свою роботу, на першому ж навчальному занятті вчителю доцільно поінформувати учнів про нові теми, сформулювати кінцеві результати їх вивчення в діях учнів, познайомити зі змістом навчального матеріалу відповідно до технологічної карти, яка вивішується в кабінеті. Це дає можливість просуватися кожному учневі власними темпами у вивченні тем, але кожен учень повинен закінчити вивчення кожної теми не пізніше, ніж того вимагає програма.

Технологічна карта як форма планування дозволяє уявити навчальний процес у вигляді цілісної системи навчальних занять, які взаємопов'язані за етапами процесу навчання.

Опорна таблиця для конструювання технологічної карти теми може виглядати так:Згідно вимог наказу МОН України від 25.06.2004 року № 540 основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів є тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

Поточне оцінювання здійснюється за допомогою виконання вправ на кожному уроці з метою заохочення і стимулювання учнів та здійснення систематичного контролю їх навчальних досягнень. За програмою "Інформатика. Базовий курс (140 год.)", крім вправ, передбачається виконання не менше 5 практичних робіт за семестр.

Тематичне оцінювання - це визначення рівня навчальних досягнень учня з певної теми або її частини чи декількох невеликих за обсягом тем (1-3 год.), воно має враховувати всі види навчальних досягнень учнів: знання теорії, вміння і навики роботи з апаратною та програмною складовими комп'ютера. Кожного семестру рекомендується проводити не менше 2 тематичних оцінювань. Бал за тематичне оцінювання виставляється до класного журналу в клітинку з написом ТБ (тематичний бал) і без дати. Скорегований тематичний бал виставляється до класного журналу у наступну клітинку з написом СТБ і без дати. Результати виконання тематичної роботи кожного учня повинні зберігатися на індивідуальних магнітних або оптичних носіях, що робить зайвим використання робочих зошитів і дозволяє обмежитися за власною потребою записами для пам'яті.

Під час вивчення короткого курсу інформатики за згодою учня тематичний бал (ТБ) не вище 9 може вистав-лятися за результати виконання вправ (за кожну невиконану вправу виставляється 1 бал). Тим учням, які виконали всі вправи, передбачувані програмою, і хочуть покращити ТБ, одержаний автоматично, вчитель повинен запровадити іншу форму і час проведення тематичної атестації, до якої допускаються учні, які виконали всі, передбачувані програмою, вправи.

Під час вивчення базового курсу інформатики для проведення тематичних атестацій відводиться окремий урок. До тематичної атестації допускаються учні, які виконали всі, передбачувані програмою практичні роботи. За згодою учня тематичний бал (ТБ) не вище 9 може виставлятися за результатами виконання всіх практичних робіт, передбачуваних програмою (за кожну невиконану практичну роботу виставляється 1 бал).

Учням, які при тематичному оцінюванні одержали 10-11 балів і вчасно пройшли етапи власних проектів за відповідними календарними планами, ТБ підвищується до 11-12 відповідно.

Семестрове оцінювання - форма контролю рівня навчальних досягнень учнів за результатами семестру. Семестровий бал (СБ-1, СБ-2) є середнім арифметичним тематичних балів (ТБ) або скорегованих тематичних балів (СТБ). Семестрові роботи як окремі підсумкові роботи не проводяться. Семестровий бал виставляється учням до класного журналу у клітинку з написом СБ-1 (СБ-2) і без дати.

Річне оцінювання - форма контролю рівня навчальних досягнень учнів за результатами навчального року. Річний бал (РБ) на основі семестрових балів (СБ-1 і СБ-2) виставляється учням до класного журналу у клітинку з написом РБ і без дати. Річна робота як окрема робота не проводиться. Річна оцінка у 12 балів виставляється тільки тим учням, які протягом навчального року виконали і з відповідною оцінкою захистили творчі роботи або проекти з тематики інформаційних технологій.

Навчальна практика оцінюється за загальними критеріями оцінювання навчальних досягнень і враховується при підсумковому оцінюванні. Оцінка за навчальну практику виставляється на підставі поточних оцінок за кожен вид навчальної практики після річного балу (РБ) перед підсумковим балом (ПБ).

Державна підсумкова атестація - форма контролю за відповідністю освітнього рівня випускників загально-освітніх навчальних закладів навчальним програмам, проводиться тільки в 11-му класі у разі вибору учнем. Атестаційний бал (АБ) виставляється за результатами державної підсумкової атестації.

Державна підсумкова атестація (ДПА) може проводитися усно за білетами та у формі захисту учнівських робіт зі створення прикладного програмного забезпечення навчального процесу (прикладні засоби, інструмента-льні середовища, комп'ютерні навчальні системи).

Форму проведення державної підсумкової атестації обирає учень. Але до ДПА у формі захисту проекту допускаються учні, які мають глибокі знання інформаційних технологій та навчальні досягнення високого рівня (10, 11, 12 балів) з інформатики.

Роботу учнів над створенням програмного засобу та поточне оцінювання діяльності учнів слід організовувати протягом року за вимогами, визначеними МОН України у листі №1/9-492 від 08.11.2002. Можна запропонувати учням один проект, розбитий на підзадачі, кожну з яких виконує окремий учень. Потім такий проект захищається колективно у кінці року.

Згідно з навчальним планом на створення учнями програмних засобів окремо час не відводиться. Тому для класів, де не передбачаються додаткові години на вивчення інформатики, створення учнями програмних засобів здійснюється за рахунок часу, який мають учні, що навчаються випереджуючими темпами за програмою відповідного курсу, в позаурочний час, вдома, в позашкільних установах.

Програма поглибленого вивчення іформатики 8-11 класи

17.08.09

Сервіс Скрібд та його використання в навчальній діяльності
Scribd (skribb'd) є соціальним сервісом ВЕБ.2.0, який дозволяє будь-якому користувачу інтернету легко публікувати, расповсюджувати та спільно використовувати електронні книги, документи, презентації, інформаційні бюлетні, фотоальбоми та інше.

Корисний сервіс для заливання документів у форматах pdf, ps, odt, odp, sxw, sxi, jpg, png, gif, tiff, doc, docx, doc, docx, ppt, pptx, pps, xls, xlsx, txt, rtf. Документи з Scribd показуються в спеціальному флэш-модулі, який можна також вставляти й на будь-які сторінки, використовуючи надаваний сервісом HTML-Код.
На панелі флэш-модуля розміщені інструмент «рука» для руху сторінок і курсор для виділення тексту, рядок пошуку по документі з іконкою-лупою, бігунок і рядок зміни масштабу, повернення сторінки у вихідне положення й розтягання по ширині вікна модуля, індикатор сторінки, швидкий перехід до попередньої або наступної, кнопка для друку документа й іконка, що відкриває його на весь екран. Цей модуль мало чим уступає функціям перегляду документа, наприклад, в Microsoft Word.


Після закачування користувач може стежити за статистикою, спостерігаючи за інтересом публіки до його матеріалу, вивчати географію читачів і так далі. Крім того, закачану книгу можна буде скачати у форматі PDF, .doc, .txt або навіть в MP3 (останнє стосується тільки англомовних книг)! Крім того, там є коментарі, можливість поставити файлу оцінку, різного роду статистика й, звичайно ж, код для вставки в блоговий запис або куди завгодно ще.


Скрибд був створений Трипом Адлером (Trip Adler) і Джаредом Фридманом (Jared Friedman) у вересні 2006. Ідея прийшла їм у голову, коли друзі захотіли опублікувати свої шкільні твори у он-лайні й не змогли "просто так" цього зробити. У результаті їм спала на думку геніальна ідея створити веб-сайт, що допомагав би людям поділитися своїми документами з усім миром.

Відповідаючи на запитання, яким образом їм вдається заробити гроші, Трип жартує, кажучи що іноді він виходить на вулицю пограти на саксофоні для добрих перехожих. Запущений Scribd був у березні 2007 року. Від дня своєї появи, сервіс став досить популярний. На сьогоднішній день, на сайт викладають більше 1 тис. нових документів у день, а щомісячний трафік склав 1,78 млн відвідувачів.

Переваги сервісу

Будь-який документ можна не тільки безкоштовно викласти онлайн (це вже зовсім не чудо), але й, за допомогою спеціального флэш-модуля iPaper показати на своєму сайті або в блозі, для чого досить скопіювати собі код цього документа.
Один документ конвертується у декілька форматів і будь-який користувач може скачати собі який-небудь документ, який викладений як PDF-Файл, документ MS Word, простий текст і навіть... аудіофайл у форматі mp3, де зміст буде прочитано людським голосом, щоправда, актуально це тільки для англомовних текстів.
Не потрібно закачувати довгі документи, тепер їх можно прочитати безпосередньо в браузері.

Кирилиця підтримується.

Текст із документа, розміщений у флєшмодулі iPaper можно копіювати.
Можна завантажувати зміни в новій редакції на ту ж саму URL-адресу, що дає можливість автору вертатися до документів, які вже є і редагувати їх. Це дозволяє уникнути фальсифікації або спотворення данних.

Реєстрація дуже проста.Вона дозволяє брати участь у звичайній для такого роду сайтів соціальної діяльності: виставляти оцінки, коментувати, додавати документи в закладки, створювати стрічку «друзів», додаючи в неї авторів, що сподобалися, і т.д. Будь-яка публікація може дати початок обговоренню, та й інші фішки соціального характеру в рамках сервісу scribd передбачені.

Всі відправлені документи є публічними, обмежити доступ до них не можна. Більше того, посилання на файл, який тільки що викладений, з'являється на першій сторінці, де також можна знайти найпопулярніші в користувачів документи.

Недоліки сервісу та обмеження його застосування

У вас може не вистачити терпіння дочекатися завантаження файлу на сайт. Точніше, сам по собі процес цей недовгий, дійсно багато часу (рахунок, буває, іде на години) займає конвертація вашого файлу відразу в кілька інших форматів. Розроблювачі пишуть, що така затримка - явище тимчасове й пов'язане з величезною популярністю, що обрушилася на новий сайт. Втім, відправивши файл, ви можете не чекати його конвертації й закривати сторінку, тут обіцяють, що ніщо не загубиться.
Немає можливості правити документи он-лайн.

Хоча надаються коди, які дозволяють вставляти флэшмодуль на сторінки сайтів і блогів, на жаль, дуже популярний блогосервис LiveJournal їх не розуміє.

Можливості обмежувати доступ користувачів

Є два рівні доступу для Scribd документи: "публічні" і "приватні". Коли ви відзначите документ як приватний, його відразу ж буде приховано від індексу пошукової системи роботів. Приватні документи доступні через URL адресу, яку ви можете зберегти для себе або поділитися з іншими.

Як саме можна зробити «коло друзів»

Для збору документів і дискусій навколо конкретної теми, користувача, публікації, або події можна створити невелику громаду - групу . Будь-який користувач може створити групу.

Групу можна використовувати для створення колекції документів на конкретну тему, розміщення нового матеріал, корисного для членів групи. Наприклад, група може утворюватися навколо творів улюбленого автора або по цікавій темі. Групи є корисними для викладачів і студентів (учнів) будь-яких предметів.

Існують три види груп, які забезпечують різні рівні доступу для учасників групи.
Загальні групи - Scribd . Будь-який користувач може приєднатися й додавати документи.
Керовані групи: хоча документи в цій групи є видимими адміністратор повинен затвердити нових членів групи, перш ніж вони зможуть внести документи на групи, або скачати його.

Приватні групи – документи цієї групи видні тільки адміністраторові групи та її членам. Адміністратор повинен затвердити нових членів групи, перш ніж вони можуть внести документи на приватну групу.

«Мітки» (категорії, теги) для пошуку партнерів.

В Скрібді пошук може здійснюватись за тегами (ключовими словами), або категоріями. В Scribd тегі вводяться без розділу комами. Можна вводити декілька тегів для найкращого опису власного документа під час завантаження або пошуку потрібного.
Категорії є ієрархічними темами пошукової системи. Наразі, існують 24 категорії, кожна з яких має декілька підкатегорій. Бажано вказати категорію документу під час завантаження, тоді його буде легше знайти.

Кожен документ розміщений в цьому сервісі має власну URL-адресу.

Особливі вимоги до якості доступу до Інтернету

З цим сервісом можна працювати при будь-якому зв"язку, проте при малій швидкості Інтернету документ завантажується повільно.

Особливості роботи з цим сервісом з різними браузерами

З цим сервісом можна працювати з будь-якого браузера

Сумісність цього сервісу з іншими сервісами

Документи з Scribd показуються в спеціальному флэш-модулі, який можна вставляти на будь-які сторінки, використовуючи надаваний сервісом HTML-Код. Цей код може бути не сумісний із деякими сайтами або блогами (наприклад, LiveJournal). В такому випадку можна вставити гіперпосилання на URL адресу розміщеного документу або імпортувати створений документ в jpg і розмістити в вікі чи блозі як зображення.

15.08.09

Аудіо

Аудіо (audio) - електронна апаратура, спеціальні плівки, касети та диски, що дозволяють записувати і прослуховувати аудіотекст у різних форматах.

Джерело: mediagram.ru

12.08.09

Аналіз інформації

Аналіз інформації (analysis of information / message) вивчення, трактування інформації того чи іншого виду. Прийнято розрізняти наступні види аналізу інформації: контент-аналіз, структурний, сюжетний, автобіографічний, іконографічний, семіотіческій, ідентифікаційний, ідеологічний, філософський, естетичний, етичний, мотиваційний, культиваційних, герменевтічесний аналіз, аналіз стереотипів, персонажів та ін (А.В. Федоров, 2008)

Джерело: mediagram.ru

08.08.09

Показники розвитку інформаційної грамотності

Показники розвитку інформаційної грамотності / інформаційної компетентності аудиторії (audience information literacy / competence levels):
1) мотиваційний (мотиви контакту з інформацією: жанрові, тематичні, емоційні, гносеологічний, гедоністичні, психологічні, моральні, інтелектуальні, естетичні, терапевтичні та ін);
2) контактний (частота спілкування / контакту з інформацією);
3) когнітивний (знання термінології, теорії інформації та особливостей процесів (масової) комунікації);
4) перцептивний (здатності до сприйняття інформації);
5) інтерпретаційний / оцінний (вміння інтерпретувати, аналізувати інформацію на основі певного рівня сприйняття, критична автономія);
6) практично-операційний ( вміння створювати / поширювати інформацію);
7) креативний (наявність творчого начала в різних аспектах діяльності - перцептивної, ігровий, художньої, дослідної та ін, пов'язаної з інформацією) (А. В. Федоров, 2007)

Джерело: mediagram.ru

03.08.09

Медіакультура

Медіакультура (media culture) - сукупність матеріальних та інтелектуальних цінностей у сфері медіа, а також історично певна система їх відтворення та функціонування в соціумі, по відношенню до аудиторії «медіакультура» або «аудіовізуальна культура» може виступати системою рівнів розвитку особистості людини, здатної сприймати, аналізувати, оцінювати медіатекст, займатися медіатворчістю, засвоювати нові знання у сфері медіа.


Джерело: mediagram.ru
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...