26.01.10

Педагогічна техніка

Педагогічна техніка
- Сукупність прийомів, що сприяють гармонійному єдності внутрішнього змісту діяльності вчителя і зовнішнього його виразу.
Розрізняють дві групи компонентів педагогічної техніки:
- Вміння керувати собою;
- Вміння взаємодіяти з особистістю і колективом у процесі вирішення педагогічних завдань.

Джерело: Чернавская А.П. Педагогическая техника в работе учителя. - М., 2001. С. 5-6.

25.01.10

Приклади коду на Visual Basic. Робота з формою

Перетаскивание формы за любое место
Для данного примера вам понадобится дополнительный модуль.

КОД ФОРМЫ

Private Sub Form_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
Object_MouseMove Me, X, Y, Button, 10
End Sub

КОД МОДУЛЯ

24.01.10

Педагогіка співробітництва

Педагогіка співробітництва - напрямок у вітчизняній педагогіці 2-ї половини 20 ст. П.с. являє собою систему методів і прийомів виховання і навчання, осн. на принципах гуманізму і творчого підходу до розвитку особистості. Серед авторів П.с.: Ш.А. Амонашвілі, І.П. Волков, И.П. Іванов, Е.Н. Ільїн, В.А. Караковський, С.Н. Лисенкова, Л.А. і Б.П. Нікітіни, В.Ф. Шаталов, М.П. Щетинін та ін. Всі автори П.с. мали великий практичний досвід роботи в школі (св. 25 років) і розробили оригінальні концепції навчання і виховання.
Ініціаторами об'єднання педагогів-новаторів стали гол. редактор "Учительской газети" В.Ф. Матвєєв і публіцист С.Л. Соловейчик. Осн. положення П.с.: ставлення до навчання як творчій взаємодії вчителя й учня; навчання без примусу; ідея важкої мети (перед учнем ставиться як можна більш складна мета і вселяється впевненість у її подоланні); ідея великих блоків (об'єднання кількох тем навчального матеріалу, уроків в окремі блоки); використання опор (опорні сигнали у Шаталова, схеми у Лисенкової, опорні деталі у Ільїна та ін), самоаналіз (індивідуальне та колективне підведення підсумків діяльності учнів), вільний вибір (використання вчителем на свій розсуд навчального часу з метою найкращого засвоєння навчального матеріалу), інтелектуальний фон класу (постановка значимих життєвих цілей та отримання учнями більш широких в порівнянні з навчальною програмою знань), колективна творча виховна діяльність (Комунарська методика), творче самоврядування учнів, особистісний підхід до виховання, співпраця вчителів, співпраця з батьками.

Ряд положень П.с. спростовував традиційні системи навчання і виховання, тому П.с. викликала жваву полеміку. П.с. дала імпульс творчої діяльності мн. педагогів, ініціювала діяльність авторських шкіл.

Джерело: Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. С. 189.

23.01.10

Приклади коду на Visual Basic. Стандартні елементи керування

Відстеження позиції курсору в елементі PictureBox

Вам знадобиться елемент PictureBox, елемент Line1, розташований вертикально, і елемент Line2, розташований горизонтально. Властивості елементів Line в подію Private Sub Form_Load () краще змінити у процесі розробки програми.

22.01.10

Педагогіка особистості

Педагогіка особистості - протягом у німецькій педагогіці, що виникло в кінці 19 в. Гол. представники - Г. Гаудіг, Е. Лінде, Е. Вебер найважливішим завданням виховання вважали формування особистості на основі високорозвиненої розумової самодіяльності. Особливе значення надавалося привчанню дітей до найбільш раціональних прийомів розумової праці. Гаудіг розраховував т.ч. виховати діяльну, активну особистість, здатну подолати внутрішню незадоволеність своїм становищем. Зміцненню самосвідомості такої особи повинні служити "вічні цінності": релігія, свідомість національної єдності, громадянськість та ін. Прихильники П.Д. розробили методику навчання дітей раціональним прийомам розумової праці, вмінню вести спостереження, бесіди, викладати зміст прочитаного і т.д.

Джерело: Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. С. 189.

21.01.10

Аналогичная закономерность. Конспект уроку

Шульц Вера Николаевна
преподаватель методики информатики Валуйского колледжа: ,

Жилякова Юлия
студентка 41 группы
Цель и основные задачи:
  • создать условия для отработки умений учащихся находить закономерность и восстанавливать пропущенные элементы цепочки или таблицы, для закрепления умений располагать предметы в цепочке или таблице, соблюдая закономерность, аналогичную данной;
  • содействовать развитию логического мышления, умения сопоставлять и находить общее, умения действовать последовательно, умения работать с современными компьютерными технологиями;
  • способствовать воспитанию умений работать в парах, эстетического восприятия, самостоятельности и уверенности в своих силах.
Средства обучения: рабочая тетрадь, интерактивная доска, таблица, карточки, фигуры для цепочек.

Twiddla - ще одна онлайн дошка

На сторінках блогу я розповідала про такий он-лайн серві як Dabbleboard.

Е ще один сервіс подібного типу. Це Twiddla - онлайн сервіс для спільної роботи. За принципом роботи він схожий з інтерактивною дошкою Dabbleboard, але можливостей для проведення онлайн роботи має більше. Проте у ньому не можна створити кілька листів на відміну від Dabbleboard.

Для того, щоб скористатися севісом треба зайти на його сайт. На головній стоірнці сайту необхідно натиснути на кнопочку "Go" (Start a new meeting), що бвідкрився  робочий лист, на якому можна працювати, запрошувати співавторів, спілкуватися в чаті.  

20.01.10

Педагогіка дії

Педагогіка дії - школа дії ( "Tatschule"), течія у реформаторській педагогіці кінця 19 - початку 20 ст. Одержало поширення гол.ч. у Німеччині. Основоположник П.Д. - В.А. Лай. Прихильники П.Д. головним у вихованні та навчанні визнавали принцип дії. На практиці це означало вимога до вчителя розвивати всі форми активної діяльності учнів через зовнішні вираження різної форми: твору, ілюстрування літературно-художніх творів, ліплення, виготовлення або моделювання різних предметів, проведення фізичних і хімічних дослідів. Всі ці форми зображально-виразною діяльності П.Д. розглядала як засоби пристосування людини до навколишнього його в даний момент обстановці. Багато ідей П.Д. зустріли підтримку прихильників нового виховання і трудової школи. 

Джерело: Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. С. 189.

19.01.10

GIF-анімація (конспект уроку)

Урок №6

Мета: Активізувати та систематизувати знання з теми, набути практичних навичок у створення нескладної gif-анімації.
Прилади і матеріали:  zavdannia8.exe (.wmv), zavdannia12.mpg (.avi).
Тип уроку: Урок засвоєння вмінь і навичок.
Хід уроку
(1).                Організаційна частина
-         присутні
(2).                повідомлення теми, мети уроку
(3).                Виконання практичних завдань
Завдання.
Створити gif-анімацію, представлену у файлах:
1. \\c1\lessons\10\grafica\pr_web_anim\zavdannia8.exe (.wmv). За створення бездоганної анімації – 8 балів.
2. \\c1\lessons\10\grafica\pr_web_anim\zavdannia12.mpg (.avi). За створення бездоганних двох анімацій – 12 балів.


(4).                Підсумок уроку

 Наумов Микола Сергійович,
вчитель інформатики Новоград-Волинського колегіуму,
Житомирська обл.

Джерело: http://www.nlr.ru

18.01.10

Педагогіка вищої школи

Педагогіка вищої школи - галузь педагогічної науки, що вивчає теоретичні і практичні проблеми вищої професійної освіти.

    
Найважливіший розділ П.в.ш. - Дидактика, предметом дослідження якої є сутність рівня вищої професійної освіти в різноманітті його прояви (багаторівневість вищої освіти, формування напрямів та спеціальностей), відмінність від інших рівнів професійної освіти і проблеми наступності з ними, роль і місце вищої освіти в системі підготовки кадрів і в системі безперервної освіти. Дидактика вищої школи вивчає цілі та завдання вищої освіти, проблеми їх формування з урахуванням змісту вищої професійної освіти, тенденції його розвитку, процес розробки змісту професійної підготовки на основі державного освітнього стандарту. У дидактиці досліджуються проблеми реалізації змісту освіти в навчальному процесі з урахуванням вікових особливостей та закономірностей навчально-пізнавальної діяльності; дидактичні принципи; освітні технології; питання самоосвіти студентів як засобу підвищення ефективності навчальної діяльності; організація контролю знань і вмінь, рівня готовності студентів до професійної діяльності.

    
Інший важливий розділ П.в.ш. - Теорія виховання та розвитку особистості студента. Актуальною проблемою П.в.ш. є формування особистості студента вузу в умовах його самостійної навчально-пізнавальної діяльності, що здійснюється в процесі його взаємодії з викладачами. Цілісний педагогічний процес взаємодії викладачів і студентів спрямований на формування у студентства поглядів і переконань, ціннісно-мотиваційних установок на обрану професію, розвиток творчого ставлення до праці і творчих здібностей; він забезпечується через залучення студентів до навчально-дослідної та науково-дослідної роботи, підвищення рівня самостійності в оволодінні знаннями та вміннями, проектування власної освітньої траєкторії. П.в.ш. досліджує можливості та шляхи виховного впливу на розвиток студентської молоді як в навчально-пізнавальної, так і позанавчальної діяльності, зокрема, шляхом створення гуманітарної середовища у вищій школі.

    
П.в.ш. досліджує також проблеми управління системою вищої освіти в тій його частині, яка безпосередньо пов'язана з питаннями освіти та навчання, як, наприклад, прогнозування розвитку змісту освіти у вищій школі; якість підготовленості фахівців з вищою освітою, його відповідності сучасним вимогам споживачів; науково-методичне забезпечення навчального процесу; розробка та створення системи дидактичних засобів. Джерело:  Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. С. 188-189.

17.01.10

GIF-анімація (конспект уроку)

 Урок №5

Мета: Принцип покадрової анімації. Створення gif-анімації в середовищі Adobe ImageReady. Розвивати уяву, алгоритмічне та прогностичне мислення.
Прилади і матеріали: Файл з прикладом завдання svitlofor.avi
Тип уроку: Урок засвоєння вмінь і навичок.
Хід уроку
(1).                Організаційна частина
-         присутні
(2).                повідомлення теми, мети уроку
(3).                Сприйняття та осмислення нового матеріалу
1.     Означення gif-анімації.
Графічні файли формату GIF можуть зберігати в собі декілька окремих зображень (кадрів). При відкритті таких файлів програма-переглядач зчитує усі ці кадри і з певною швидкістю відображає їх один за одним. На екрані утворюється ефект анімації, яка отримала назву gif-анімація.
2.     Означення покадрової анімації.
Це анімація, яка утворюється шляхом зміни окремих зображень (кадрів) на екрані з наперед визначеною частотою.
3.     Редактор анімації Adobe ImageReady.
1)      Середовище (вікно) редактора
2)      Створення анімації
·     Файл/Новый… (розмір малюнка; колір фону).
·     Зберігаємо документ (*.psd).
·     Слой/Опции слоя… (назва шару).
·     Малюємо тулуб.
·     Слой/Новый/Слой… (назва шару).
·     Малюємо руки.
·     Слой/Новый/Слой… (назва шару).
·     Малюємо ноги.

·     Прибираємо прапорець New Layers Visible In All Frames на панелі інструментів «Анімація».

·     Дублюємо кадр.
·     Другий кадр. Дублюємо шар «Тулуб» (курсор на шарі «Тулуб», Слой/Дублировать слой, перейменувати шар на «Тулуб1»).
·     Вимикаємо відображення шару «Тулуб».
·     Трошки опускаємо тулуб на зображенні.

·     Так само дублюємо шари «Руки» і «Ноги», вимикаємо оригінали, перемальовуємо нові шари.
·     Так самим чином створюємо ще два кадри, на яких людина продовжує присідати.
·     Виділяємо усі кадри і дублюємо їх.
·     Команда панелі «Анімація» Reverse Frames – встановлюємо копії кадрів у зворотному порядку.
·     Запускаємо анімацію (кнопка на панелі «Анімація»).
·     Задаємо тривалість відображення кожного кадру (швидкість зміни кадрів) – виділяємо усі кадри і у будь-якого з них натискаємо на кнопку з трикутником.
·     Дивимось результат.
·     Задаємо кількість повторень – Forever/Other…
·     Дивимось результат.
·     Зберігаємо анімацію у форматі GIF – Файл/Сохранить оптимизированное .
·     Переглядаємо створений gif-файл.
(4).                Узагальнення та систематизація знань
Завдання: Створити анімацію «Світлофор». Файл з прикладом: \\c1\lessons\10\animaciia\svitlofor.avi .
(5).                Підсумок уроку

Наумов Микола Сергійович,
вчитель інформатики Новоград-Волинського колегіуму,
Житомирська обл.

Джерело: http://www.nlr.ru

16.01.10

Педагог

Педагог (від грец. Paidagogos - вихователь)

       
1. особа, яка здійснює практичну роботу з виховання, освіти та навчання дітей та молоді і має спеціальну підготовку в цій області (учитель загальноосвітньої школи, викладач професійно-технічного училища, середнього спеціального навчального закладу, вихователь дитячого саду і т.д.).
       
2. Вчений, який розробляє теоретичні проблеми педагогіки. 


Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. С. 186.

15.01.10

Опрацювання графічного зображення (конспект уроку)

Урок №4

Мета: Узагальнити знання, отримані на попередньому уроці з відповідної теми та набути практичних навичок і навчитися проводити опрацювання графічних зображень засобами графічного процесора. Розвивати уяву, алгоритмічне та прогностичне мислення.
Прилади і матеріали: Графічні файли з оригінальними зображеннями; файли, що зберігають результат, до яких повинен дійти учень, опрацьовуючи оригінальні зображення.
Тип уроку: Урок перевірки, оцінки і корекції знань, вмінь і навичок.
Хід уроку
(1).                Організаційна частина
-         присутні
(2).                повідомлення теми, мети уроку
(3).                Застосування знань в стандартних умовах
Завдання:
Вихідні зображення зберігаються у файлах \\c1\lessons\10-b\Photoshop\original\*.*. Опрацювати кожне з цих зображень, надавши йому вигляду, відповідного до того, що має зображення у файлі папки oprac_mal з таким самим ім’ям. Результати зберігати у папку \\c1\classes\10b\C№\Photoshop\oprac\1.jpg (2.jpg, 3.jpg, ...).
(4).                Підсумок уроку

14.01.10

Патерн

Патерн - модель, зразок.

 Джерело:  Ф.З. Вильданова "Психолого-педагогические основы проектирования совместной деятельности педагога и студентов". Казань, 2004 г., с.90.

13.01.10

Опрацювання графічного зображення (конспект уроку)

Урок №3

Мета: Набути навичок і навчитися виконувати операції опрацювання зображення: клонування, виділення об’єкта (магнітне ласо, чарівна паличка), масштабування зображення.
Прилади і матеріали: Картки-завдання із зображеннями.
Тип уроку: Урок набування вмінь та навичок.
Хід уроку
(1).                Організаційна частина
-         присутні
-         оцінки за самостійну роботу.
(2).                Повідомлення теми, мети уроку
(3).                Сприйняття та осмислення нового матеріалу
1.     Клонування зображення
1)     Відкрити \\c1\lessons\images\foto\1\5.jpg
2)     Інструмент «Штамп/Клонированный штамп».
3)     Alt+точка клонування.
4)     Місце формування клону+ліва кнопка миші.

Створення електронного підручника

12.01.10

Парадигма освіти

Парадигма освіти  (от греч. paradeigma - пример, образец) - исходная концептуальная схема, модель постановки проблем и их решения в области образования.

Джерело:    Шмырева Н.А., Губанова М.И., Крецан З.В. Педагогические системы: научные основы, управление, перспективы развития. - Кемерово, 2002. С. 99.

11.01.10

Робота з графічними файлами (конспект уроку)

Урок №2

Мета: Набуття практичних навичок у використанні інструментів для створення зображень, навчитися орієнтуватися в шарах при опрацюванні зображень. Розвивати алгоритмічне, аналітичне та абстрактне мислення.
Прилади і матеріали: Картки-завдання із зображеннями.
Тип уроку: Урок засвоєння вмінь та навичок.
Хід уроку
(1).                Організаційна частина.
-         присутні
(2).                контроль знань.
Усно:
1.     Комп’ютерна графіка, її види.
2.     Формати файлів. Особливості.
3.     Класи програм для роботи з графічними файлами.
(3).                повідомлення теми, мети уроку
(4).                Сприйняття та осмислення нового матеріалу
Приклад формування зображення у Adobe Photoshop.

10.01.10

Партнерство

Партнерство - (від англ. Part - частина єдиного цілого) - поняття, що позначає систему взаємодій і взаємин, організованих на принципах рівності, добровільності, равнозначімості і додатковості учасників освітніх процесів.

 Джерело: Черник Б.П. Эффективное участие в образовательных выставках. - Новосибирск, 2001. С. 131.

Комп’ютерна графіка. Системи опрацювання графічної інформації (конспект уроку)

Урок 1.

Мета: Означення комп’ютерної графіки, її види. Програми опрацювання комп’ютерної графіки. Формати графічних файлів. Adobe Photoshop: інтерфейс, завантаження файлу, групи інструментів.
Прилади і матеріали: Файли з прикладом растрової і векторної графіки (hatecomp.jpg, hatecomp.wmf).
Тип уроку: Урок засвоєння нових знань.
Хід уроку
(1).     Організаційна частина.
-         присутні
(2).     Повідомлення теми, мети уроку.
(3).     Сприйняття та осмислення нового матеріалу.
1.     Поняття комп’ютерної графіки.
Зображення, створені і опрацьовані за допомогою цифрової техніки складають комп’ютерну графіку.


Парадигма

Парадигма (грец. paradeigma - приклад, зразок)
1. Зразок, тип, модель (наприклад, суспільних відносин).
2. У філософії, соціології - вихідна концептуальна схема, що змінюється з часом і характерна для певного етапу в розвитку науки модель постановки проблем та їх розв'язання.
3. У риториці - приклад, узятий з історії для доказу, порівняння.
4. У граматиці - система форм змінюється слова, конструкції, наприклад імені, дієслова.
(Бим-Бад Б.М. Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. С. 185)
- Сукупність теоретичних, методологічних і інших установок, прийнятих науковим педагогічною спільнотою на кожному етапі розвитку науки, якими керуються в якості зразка (моделі, стандарту при вирішенні проблем; певний набір труднощів (регулятивов). 


(Шмырева Н.А., Губанова М.И., Крецан З.В. Педагогические системы: научные основы, управление, перспективы развития. - Кемерово, 2002. С. 99)
 

04.01.10

Боткаст. Що з цього вийшло?


Ви, мабуть помітили, що на блозі з'явилося таке нововведення як "Мій боткаст".

Такий новий безкоштовний он-лайн серіс пропонує www.ubot.ru. uBot (вимовляється як «юбОт») пропонує провайдерам контенту - власникам Інтернет-порталів та блогерів - інноваційне рішення, яке дозволяє транслювати текстову інформацію у вигляді звукових файлів, тобто автомате озвучення текстових новин.

Соціальні сервіси веб 2.0 в освіті

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...