27.02.09

Моральне та естетичне виховання школярів

Вправи і задачі з теми "Рекурсія"

РЕКУРСІЯ

Задачі і вправи

Вправа І.

 1. Опишіть процедуру пошуку найбільшого і найменшого елементів у масиві. За допомогою цієї процедури складіть програму, що визначає, чи співпадають найбільший і найменший елементи двох масивів А [1..n] і В [1..n].
 2. Опишіть процедури пошуку середнього за величиною елемента у масиві А [1..2n+1] і середнє арифметичне елементів цього масиву. За допомогою цих процедур складіть програму, яка порівнює середнє за величиною і середнє арифметичне у масиві А [1..99].
 3. Опишіть процедуру пошуку найбільшого і найменшого елементів у масиві А[1..n]. За допомогою цієї процедури складіть програму, що визначає координати вершин найменшого прямокутника зі сторонами, паралельними осям координат, який містить в собі множину точок Т1(X1,Y1), ... , Tn(Xn,Yn).
 4. Опишіть процедуру перевірки розкладення натурального числа в суму двох квадратів. Складіть програму, яка вибирає з даного масиву ті і тільки ті числа, які розкладаються в суму двох квадратів.
 5. Опишіть функцію перевірки простоти числа. Опишіть функцію перевірки числа на розкладність в суму виду 1+2а. Складіть програму, яка вибирає з даного масиву чисел ті і тільки ті його елементи, які задовольняють обом властивостям.
 6. Опишіть процедуру перетворення цілого числа з десяткової системи в p-ічну систему числення. Опишіть процедуру перетворення правильного десяткового дробу в p-ічний з заданою кількістю розрядів. Складіть програму перетворення довільного дійсного числа з 10-вої в p-ічну систему числення.
 7. Опишіть процедуру пошуку найменшого елемента в рядку матриці. Опишіть функцію перевірки на максимальність даного елемента в стовпці матриці. Складіть програму пошуку сідлової точки матриці.
Вправи II.
 1. Опишіть функцію f(x) - найбільший власний дільник числа х. Складіть програму пошуку всіх власних дільників числа N.
 2. Опишіть функцію y = arcsin(x). Складіть програму розв’язку рівняння sin(ax+b) = c.
 3. Опишіть функцію f(x) - число, яке отримується з натурального числа x пере¬становкою цифр у зворотному порядку. Складіть програму, яка роздруковує симетричні числа з масиву натуральних чисел.

Задачі.

 1. Перечислити всі вибірки по K елементів у масиві A з N елементів. Масив містить перші N натуральних чисел: A[i] = i. Знайти їх кількість і оцінити складність алгоритму.
 2. Перечислити всі підмножини множини (масиву A) з задачі 1. Знайти їх кількість і оцінити складність алгоритму.
 3. Дано масив A[1..n] цілих додатних чисел і ціле число b. Перечислити всі набори індексів j1, j2, ..., jk такі, що A[j1] + A[j2] + ... + A[jk] = b. Оцінити складність алгоритму.
 4. Дано масив A[1..n] цілих чисел і ціле число b. Перечислити всі набори індексів j1, j2, ... , jk такі, що A[j1] + A[j2] + ... + A[jk] = b. Оцінити складність алгоритму.
 5. Відома в теорії алгоритмів функція Акермана А(x, y) визначена на множні натуральних чисел рекурсивно:
A(0, y) = y + 1,
A(x, 0) = A(x - 1, 1),
A(x, y) = A(x - 1, A(x, y - 1));
a) Опишіть функції A(1, y), A(2, y), A(3, y), A(4, y) явним чином;
б) Реалізуйте рекурсивну програму обчислення A(x, y);
в) Реалізуйте програму обчислення A(x, y) без рекурсії.

Джерело: Гуржій Андрій Миколайович, 
Львов Михайло Сергійовий, 
Співаковський Олександр Володимирович

Основи програмування 
355 с.:іл.


26.02.09

Формування світоглядних позицій особистості

Задачі та вправи з теми "Оператори повторення. Масиви"

ОПЕРАТОРИ ПОВТОРЕННЯ З ПАРАМЕТРОМ. МАСИВИ
Задачі і вправи

І.Скласти програму табулювання функції z = f(x, y) у прямокутнику [a, b]*[c, d] з кроком табуляції h і точністю е.

Функція z = f(x,y) [a, b] [c, d] h е
1 z = ln(1 + x2 + y2) [ -2, 3 ] [ -1, 3 ] 0.1 10-5
2 z = exp(x2+y2) [ -2, 2 ] [ -2, 2 ] 0.1 10-5
3 z = ln(x+sqrt(x2+y2)) [ -2, 3 ] [ -2, 3 ] 0.1 10-5

1. Розробити програму, яка за даним натуральним числом N обчислює N! (0!=1, 1! = 1, при N > 1 N! = 1*2*...*N). Ваша програма повинна контролювати діапазон цілих чисел, для яких вона працює правильно.
2. Послідовність Фібоначчі визначається таким чином: f(0)= 0, f(1) = 1, f(k) = f(k-1) + f(k-2) при k >=2. Розробити програму, яка за даним натуральним числом N обчислює f(N). Ваша програма повинна контролювати діапазон цілих чисел, для яких вона працює правильно.
3. Розробити програму, яка за даним натуральним числом N та дійсним числом x обчислює суму S(N, x) = 1/0! + x/1! + ... + xN/N!. Треба, щоб кількість операцій (виконаних команд присвоєння) була б не більшою ніж C*n для деякої константи С.
4. Розробити програму, яка за даним натуральним числом N та дійсним числом x в єдиному арифметичному циклі обчислює суми
C(N, x) = 1/0! - x2/2! + x4 /4! ... + (-1)N* x 2N/(2N)!.
S(N, x) = x/1! - x3/3! + x5 /5! ... + (-1)N* x 2N+1/(2N+1)!.
Треба, щоб кількість операцій (виконаних команд присвоєння) була б не більшою ніж C*n для деякої константи С.
5. Розробити програму пошуку наближених найбільшого та найменшого значень функції
y = (1/Pi)*Sin(x2/Pi)
на інтервалі [a, b] методом послідовного обчислення значень цієї функції на даному інтервалі з кроком h зміни значень змінної x.
6. Розробити програму, яка за даним додатнім дійсним числом R, даним додатнім натуральним числом p < r =" a1">8. Розробити програму, яка за даним натуральним числом N = a1 a2 ... ak формує число M = ak ak-1 ... a1 (число M складається з цифр числа N, розташованими у зворотному порядку). Числа N та M визначте в програмі як дані типу LongInt. 

ІІ. Скласти програму розв’язування задачі і оцінити її складність: 
9. Дано числовий масив А[1..n]. Знайти суму всіх елементів A, що стоять між A[1] і A[n]. 
10. Дано числовий масив А[1..n]. Підрахувати середнє арифметичне всіх від’ємних і всіх додатних його елементів. 
11. Дано числовий масив А[1..n]. Знайти всі його елементи, менші, ніж всі попередні. 
12. Дано числовий масив A[1..n]. Знайти в цьому масиві найбільшу за кількістю елементів зростаючу підпослідовність елементів, що йдуть підряд. 
13. Дано числовий масив A[1..n], що складається з непарного (n = 2k+1) числа попарно нерівних елементів. Знайти середній за величиною елемент у масиві. 
14. Дано масиви А[1..n] і В[1..m]. Знайти всі елементи масиву A, що не входять у В. 
15. Дано масиви А[1..n] і В[1..m]. Знайти всі елементи масиву A, що входять у В. 

17. Дано масив А[1..n], елементами якого є цілі числа. Розробити програму пошуку всіх його елементів, менших, ніж всі попередні (іншими словами, потрібно знайти та роздрукувати всі такі індекси j, для яких справедлива умова: для будь-якого i <>18. Дано масив A[1..n], елементами якого є дійсні числа. Розробити програму, яка знаходить в цьому масиві найбільшу за кількістю елементів зростаючу підпослідовність елементів, розташованих підряд: a[i] <>
19. Дано числовий масив A[1..n], який містить непарну (n = 2k+1) кількість попарно нерівних елементів. Розробити програму, яка шукає середній за величиною елемент в цьому масиві. 
20. Дано масив A[1..n], складений з дійсних чисел. Розробити програму, яка шукає в цьому масиві найменше додатне число. 
21. Послідовність з n точок площини задана масивами Х[1..n] та Y[1..n] координат цих точок. Розробити програму, яка шукає в цій послідовності точку, наймеш віддалену від початку координат. 
22. Елемент A[i] числового масиву A[1..n] називається бар’єрним, якщо A[j] <= A[i] при j <>= A[i] при j > i.
Розробити програму, яка шукає всі бар’єрні елементи масиву А.

ІІІ. Скласти програму розв’язування задачі і оцінити її складність:
23. Дано числовий масив А[1..n, 1..m]. Знайти сідлову точку масиву або встановити її відсутність. (Елемент двомірного масиву називається сідловою точкою, якщо він максимальний у своєму стовпці і мінімальний у своєму рядку.)
24. Дано числовий масив А[1..n, 1..m]. Знайти стовпець, сума квадратів елементів якого мінімальна.
25. Дано числовий масив А[1..n, 1..m]. Знайти всі елементи А менші, ніж усі сусідні. (Сусідніми називаються елементи, індекси яких відрізняються на 1).Джерело:
Гуржій Андрій Миколайович,
Львов Михайло Сергійовий,
Співаковський Олександр Володимирович

Основи програмування
355 с.:іл.

24.02.09

Урок-гра з інформатики "ПОКАЗУХА + ...”

Мета: повторити і закріпити основні поняття, вміння, навички; формувати і розвивати пізнавальний інтерес, зацікавленість учнів та їх творчість.
Тип уроку: урок-гра.
Обладнання: картки із завданням.
Девіз уроку: “Через гру та творчість до пізнання!”


ХІД УРОКУ
Добрий день, шановні друзі та гості!
Сьогоднішній урок у нас дещо незвичайний. Це урок-гра “Показуха”, яка сьогодні присвячена інформатиці.
Коли виникає потреба виручити друга з біди (а що є справжньою бідою, як не те, коли тебе викликали відповідати, а в голові - жодної розумної думки), тут і настає зоряний час справжньої “показухи”. Друзі поспішають на допомогу. Хто жестами, а хто мімікою намагається допомогти і щось підказати. І деколи їм це зовсім непогано вдається.
Сьогодні ми подивимось, яких успіхів досягли наші учасники у цьому жанрі учнівського мистецтва. Але щоб підказувати на уроках комусь іншому, треба насамперед самому мати знання. Тому наш конкурс назвемо “Показуха +...”. у грі беруть участь команди 8 класу.
За ходом гри слідкуватиме рахункова комісія, що лічитиме зароблені командами бали та стежитиме за часом, відведеним для конкурсів.
Усі приготування зроблено, тепер можна і познайомитися.
Але як же можна знайомитися, коли у наших команд немає назв?

Оголошуємо перший етап нашої гри – “Називалки”.
Представники команд, які мають найкращі художні здібності, зображують на дошці зашифровану назву своєї команди, не використовуючи букв так, щоб глядачі змогли відгадати цю назву. За відгадану назву команда отримує 2 бали. Приклади назв команд: “Комп’ютер”, “Олівці”, “Інтернет”, “Файл”, “Мишки” та ін.

Поки художники працюють, перевіримо інтелектуальні здібності інших учасників під час конкурсу “Бліц”.
За 1 хвилину вам потрібно правильно відповісти на якомога більшу кількість запитань. Одна правильна відповідь – 1 бал. Запитання можна пропускати, а якщо залишиться час, повертатися до них.


Повний текст уроку завантажити

Духовний та соціальний розвиток особистості

19.02.09

Гумористичні задачі для останнього уроку інформатики

Юзер Вася Чайников вирішив придбати собі комп'ютер. Hовий комп'ютер коштує у фірмі 1000 у.о. Але, оскільки у Васі вже був блок живлення, він вирішив докупити інше й зібрати комп'ютер самостійно. Він купив материнську плату за 100 у.о., процесор за 200 у.о., вінчестер за 150 у.о. і монітор за 300 у.о. Скільки у.о. заощадив Вася Чайников, якщо на третій секунді роботи його блок живлення спалив всі інші комплектуючі?


Програміст Сидор Пентюхов пише один рядок коду за 30 секунд, а программістка Клава Мишкіна - за 3 хвилини. При цьому Пентюхов робить одну помилку на 15 рядків, а Мишкіна - 2 помилки на 7 рядків. З чиєї вини повисне програма замовника, якщо Мишкіна пише на Delphi, а Пентюхов - на Асемблері?


Хакер Вова Крутий написав троян, розсилати себе за адресами з адресної книги. У середнього користувача в адресній книзі - 30 адрес. Через помилку в програмі троян замість того, щоб відсилати пароль із зараженої машини Вові, відсилає пароль Вови на заражену машину. Скільки чоловік довідаються пароль хакера Вови Крутого, перш ніж з'явиться антивірус?


Юзер Вася Чайников дізнався, що в хакера Вови Крутого з'явився новий CD-ROM з піратською грою. Оскільки у Васі немає дисководу CD-ROM, він вирішив скопіювати собі гру за допомогою дискет. Об'єм гри - 750 Мб, обсяг дискети - 1,44 Мб, усього у Васи 10 дискет. Шлях від будинку Чайнікова до будинку Крутого займає півгодини. Скільки часу витратить Вася, перш ніж виявить, що гра запускається тільки при наявності CD-ROM?


Робочий день програміста Сидора Пентюхова - 8 годин. З них дві години він витратив на навчання Клави Мишкіной грі в Quake по мережі, три години на читання електронної пошти й відвідування улюблених сайтів, годину на встановлення рекорду в Minesweeper, час на чай і час на перекур. У скільки Сидор Пентюхов прийде додому, якщо строк здачі проекту - завтра?


Программістка Клава Мишкіна в робочий час шукає в мережі кулінарні рецепти. Yandex дав їй 983 посилання, а Rambler - 736. Hаскільки Yandex шкідливіший за Rambler для виробничого процесу?


Операційна система Windows 95 сама по собі зависає 3 рази на день, а якщо їй допомагає програма Сидора Пентюхова, то 9 разів на день. Операційна система Windows Millenium з тим же обсягом пам'яті зависає 4 рази на день, з подвоєним обсягом пам'яті - удвічі рідше, а програма Сидора Пентюхова під нею взагалі не запускається. Скільки разів на день натискав Reset Сидор Пентюхов, якщо пам'яті він не докуповував, а операційна система Windows Millenium зависла в процесі інсталяції 5 разів?


Hа вінчестері юзера Васі Чайнікова 30 бед-блоків і 4 вірусу. Кількість бед-блоків подвоюється кожні 4 дні, а кількість вірусів - кожні 8 годин. Обсяг вінчестера - 1 гігабайт. Через деякий час система перестане грузиться, якщо відомо, що вірус, що опинився в області бед-блока, втрачає здатність до подальшого розмноження?


Хакер Вова Крутий написав програму, що підбирає пароль з 8 символів за годину. За який час Вова Крутий підбере забутий пароль із 32 символів до свого власного комп'ютера, на якому перебуває єдиний екземпляр програми?


Коли юзер Вася Чайников отримує листа, в якому йому обіцяють даремно $ 10 000, він завжди слідкує викладеним там інструкціям. У результаті на наступний день його адреса попадає ще у два спамерскіх листа розсилки. Скільки грошей сподівається одержати даремно Вася Чайников через три місяці? Як скоро він стане потенційно багатшим Білла Гейтса?


Програміст Сидор Пентюхов пише дівчині, з якою познайомився в чаті, 2 листи в день об'ємом по 4 кілобайт кожне, а юзер Вася Чайников - 5 листів по 2 кілобайта. Який буде їхній сумарний трафік до того моменту, як вони виявлять, що переписуються один з одним?Відповідно до закону Мура, обчислювальна потужність комп'ютерів подвоюється кожні 18 місяців. Кожна наступна версія продуктів корпорації Microsoft працює в півтора рази повільніше попередньої. З якою швидкістю корпорація Microsoft повинна випускати нові версії, щоб користувачі не помітили дії закону Мура?

17.02.09

Інтерактивність медійна

Інтерактивність медійна (media interactivity) — медіатексти з передбаченими авторами можливостями для прямого/живого зворотного зв'язку, діалогу з аудиторією (за допомогою телефонного, відео, супутникового чи інтернет-зв'язку, комп'ютерних і відеоігор). Ефективно використовується і в процесі інтерактивного навчання.

Джерело: mediagram.ru

16.02.09

Іміджмейкер

Іміджмейкер (image maker) — фахівець, що розробляє медійні образи (людини, предмету, явища) з метою популяризації, реклами і т.д.

Джерело: mediagram.ru

15.02.09

Імідж медійний

Імідж медійний (media image) — спеціально створений медійний образ (людини, предмету, явища) з метою популяризації, реклами і т.д.

Джерело: mediagram.ru

14.02.09

Запис монтажний

Запис монтажний — (cutting recording) послідовний покадровий запис змісту медіатекста, включаючи номер кадру, план, рух камери, зміст кадру – аудіовізуальний ряд, спецефекти і т.д.

Джерело: mediagram.ru

13.02.09

Завдання медіаобразованія

Завдання медіаосвіти (tasks of media education) – навчити грамотно «читати» медіатекст; розвинути здібності до сприйняття і аргументованої оцінки інформації, розвивати самостійність думок, критичного мислення, переваг, естетичного смаку; інтегрувати знання і уміння, що отримуються на різних учбових заняттях, в процесі сприйняття, аналізу і творчої діяльності й ін.

Джерело: mediagram.ru

04.02.09

Одиниці, смислові частини медіатекста

Одиниці, смислові частини медіатекста (parts of media text’s meaning) — події, сцени, епізоди, кадри, елементи композиції, що створюють єдиний медіатекст.

Джерело: mediagram.ru

03.02.09

Дидактика медіапедагогічна

Дидактика медіапедагогічна (media didactics) — теорія медійного навчання, що включає цілі, зміст, організаційні форми, способи і засоби, що допомагають розвитку медиаграмотності/ медіакомпетентності. Близькі поняття: медіаосвіта, медіаграмотність.

Джерело: mediagram.ru

02.02.09

Закономірності та принципи виховання

Діагностика педагогічна

Діагностика педагогічна в інформаційній, аудіовізуальній і медіасфере (pedagogical diagnostics in the information, audiovisual and media area) — способи виявлення рівнів інформаційної грамотності (information literacy), аудіовізуальної грамотності (audiovisual literacy), медіаграмотності (media literacy), медіакомпетентності (media competence) із застосуванням анкетування, тестування, творчих завдань і т.д.

Джерело: mediagram.ru
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...