08.04.10

Стандарт освіти. Старша школа (інформатика)

Вимоги до мінімального обов'язкового рівня засвоєння змісту

Старша школа


Інформація та інформаційні процеси


Кодування та подання інформації в комп'ютері

Мати поняття про принципи кодування інформації. Знати особливості двійкової форми подання інформації та її переваги. Знати типи величин, форми їх подання і опрацювання на
комп'ютері.


Інформаційні технології


Інформаційна система


Інформаційна система, її структура. Основні пристрої апаратної складової інформаційної системи, принципи функціонування комп'ютера

Знати структуру інформаційної системи, основні характеристики і функції процесора, види
пам'яті; основні характеристики дисплеїв, принтерів; при значення сканера; призначення кон-троллерів, адаптерів; роль магістралі; принципи взаємодії основних пристроїв комп'ютера при опрацюванні інформації; види магнітних дисків та їх основні характеристики.


Програмне забезпечення

Знати структуру програмного забезпечення інформаційної системи. Операційна система, її
складові. Знати призначення і принципи роботи операційної системи. Вміти завантажити операційну систему. Вміти працювати з файлами, каталогами.


Мережі

Мати уявлення про локальні, регіональні, глобальні мережі; про апаратне і програмне забезпечення роботи мережі. Вміти користуватися електронною поштою.


Архівація і розархівація файлів

Мати уявлення про розміщення інформації на магнітних дисках. Мати поняття про архівацію файлів. Вміти створювати архів, переглядати вміст архіву, вилучати файли з архіву, вибирати файли з архіву.


Віруси й антивірусні програми

Мати поняття про комп'ютерні віруси і антивірусні програми. Вміти запускати антивірусну
програму, визначати, чи заражені диск або пам'ять комп'ютера комп'ютерним вірусом; нейтралізувати комп'ютерні віруси.


Видавничі системи

Мати поняття про одну з видавничих систем (типу Word). Вміти підготувати і надрукувати простий документ, який містить текст, таблиці, формули, графічні об'єкти.


Системи Мultymedіа

Мати уявлення про системи Мultymedіа.


Інтелектуальні бази даних

Мати поняття про інтелектуальні бази даних. Вміти розв'язувати найпростіші задачі в базі
даних.


Штучний інтелект. Експертні системи.

Мати уявлення про напрями інтелектуалізації інформаційних технологій, що реалізуються в рамках штучного інте лекту. Знати призначення, структуру і принципи роботи експертної системи; приклади експертних систем; основні принципи організації діалогу в конкретній експертній оболонці. Мати уявлення про типи експертних систем та моделі подання знань. Вміти вести діалог з експертною системою, розв'язувати простіші задачі в експертній системі.


Технологія розв'язування задач з використанням засобів НІТ


Чисельні методи розв'язування найпростіших задач. Подання чисел в пам'яті комп'ютера, виконання арифметичних операцій

Мати поняття про чисельні методи розв'язування задач, про подання чисел в пам'яті комп'ютера, точність виконання арифметичних операцій.


Розв'язування навчально-дослідницьких задач

Розуміти призначення і зміст основних ланок технологічного циклу «об'єкт - постановка задачі - побудова інформаційної моделі - побудова алгоритму -комп'ютерна реалізація - виконання дій - аналіз результатів». Мати поняття про коректність постановки задачі. Вміти правильно підібрати програмно-апаратні засоби для розв'язування навчальних задач. Вміти розв'язувати найпростіші типові навчально-дослідницькі задачі.

Алгоритмізація і програмування


Системи візуального програмування.

Мати уявлення про візуальне програмування, системи візуального програмування (типу Visual Ваsіс, Delphу, Fansy). Об'єктно-орієнтоване програмування. Мати уявлення про об'єктно-орієнтоване програмування.


Поняття про числення висловлень. Поняття предиката, кванторів.

Мати поняття про числення висловлень. Вміти будувати таблиці істинності для найпростіших логічних формул; записувати речення природної мови у вигляді формул числення висловлень. Мати поняття про предикат, квантори.


Процедурне і декларативне програмування. Поняття про логічне програмування.

Знати суть процедурного і декларативного програмування. Мати уявлення про логічне
програмування.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...