09.04.10

Стандарт освіти. Основна школа

Вимоги до мінімального обов'язкового рівня засвоєння змісту


Основна школа


Зміст навчання

Обов'язкові
результати навчання


Інформація
та інформаційні процеси
Інформація, форми подання інформації.
Носії інформації.Інформаційні процеси.

Знати зміст
понять інформація, повідомлення, сигнал, інформаційний процес. Знати основні
форми подання інформації (символьна, текстова, графічна, звукова), носії
інформації (при зберіганні, при передаванні) та їх основні характеристики.


Дискретизація інформації.
Кодування інформації.


Мати уявлення
про переведення тексту, звуку, зображення в дискретну (цифрову) форму. Мати
поняття про двійкове кодування інформації.

Ємність запам'ятовуючих пристроїв
комп'ютера. Одиниці вимірювання ємності запам'ятовуючих пристроїв.


Мати поняття про
ємність запам'ятовуючих пристроїв комп'ютера та знати одиниці вимірювання
ємності.

Інформатизація суспільства і роль в
ній засобів НІТ.


Мати поняття про
процеси інформатизації суспільства і роль в них засобів НІТ (обчислювальної
техніки).

Моделювання
Моделювання. Основні типи
моделювання.


Мати уявлення
про моделювання як метод пізнання. Знати основні типи моделювання (фізичне,
математичне, інформаційне та ін.)

Інформаційне моделювання.


Мати поняття про
інформаційне моделювання.

Приклади інформаційних моделей та їх
дослідження за допомогою засобів НІТ.


Вміти будувати
найпростіші інформаційні моделі і досліджувати їх за допомогою засобів НІТ.
Розуміти зміст відношення "об'єкт-модель".

Інформаційні
технології
Інформаційна
система
Структура інформаційної системи.
Апаратна і програмна складові. Основні пристрої аппаратної складової.


Знати правила
техніки безпеки при роботі з комп'ютером. Мати уявлення про структуру
інформаційної системи. Знати функціональну схему комп'ютера. Знати основні
компоненти апаратної складової інформаційної системи та їх функціональне
призначення. Вміти користуватися клавіатурою, маніпулятором "миша";
меню; звернутися до послуг меню в меню-системі, до довідкової інформації
(Неlр).

Принципи функціонування комп'ютера.


Мати поняття про
принципи функціонування комп'ютера. Знати суть принципу автоматичного
виконання програм.

Кодування та подання інформації в
пам'яті комп'ютера.


Мати уявлення
про принципи кодування інформації в пам'яті комп'ютера.

Програмне забезпечення.


Знати загальне
призначення програмного забезпечення, мати уявлення про основні типи
програмного забезпечення.

Операційна система. Операційні
оболонки.


Мати уявлення
про операційну систему, операційну оболонку.

Поняття файла. Каталоги. Підкаталоги.
Операції з файлами.


Мати поняття про
файл, каталог, підкаталог. Вміти виводити на екран інформацію про файли в
зовнішній пам'яті, копіювати, переіменовувати, вилучати файли, виводити вміст
текстових файлів на екран, завантажувати до оперативної пам'яті і запускати
на виконання виконувані файли. Вміти працювати з програмами для підтримки
навчання шкільних предметів, навчальними ігровими програмами.

Системи опрацювання текстів.


Мати поняття про
системи опрацювання текстів; знати основні правила роботи з конкретним
текстовим редактором, основні операції щодо підготовки тексту з допомогою
текстового редактора. Вміти завантажити текстовий редактор, вводити тексти з
клавіатури і з файла, редагувати тексти, підготувати текст до виведення,
виводити тексти у файл і друкувати.

Системи опрацювання графічних
зображень.


Мати поняття про
системи опрацювання графічних зображень, знати найпростіші операції для
створення, редагування і виведення графічних образів у середовищі конкретного
графічного редактора. Вміти завантажити графічний редакторі створювати
найпростіші графічні зображення; вводити зображення у файл і друкувати.

Електронні таблиці


Знати
призначення електронних таблиць, правила роботи з електронними таблицями,
основні операції надданими в електронній таблиці. Вміти завантажити програму
опрацювання електронних таблиць; вводити тексти, числа та формули;
опрацьовувати табличну інформацію; будувати стовпчикові та кругові діаграми
на основі табличних даних.

Інформаційно-пошукові системи. Бази
даних


Мати уявлення
про інформаційно-пошукові системи. Мати поняття про бази даних та їх моделі,
знати найпростіші операції системи управління базою даних. Вміти завантажити
систему управління базою даних; будувати описи об'єктів в термінах
"елемент-властивість-відношення"; створювати структуру бази даних
та заповнювати базу інформацією; вносити зміни до інформації в базі;
звертатися із запитами до бази даних; впорядковувати записи в базі;
організувати пошук потрібної інформації.

Експертні системи


Мати уявлення про експертні системи.

Гіпертекст і гіпертекстові системи


Мати уявлення про гіпертекст і
гіпертекстові системи.

Програмні засоби навчального
призначення для підтримки вивчення різних шкільних предметів


Вміти
користуватися програмними засобами (розв'язувачами, тренажерами, експертними системами)
навчального призначення для підтримки вивчення математики, фізики, рідної та
іноземної мов, хімії та ін.

Телекомунікаційні системи. Електронна
пошта


Мати уявлення
про телекомунікаційні системи. Вміти передавати повідомлення електронною
поштою.

Технологія розв'язування задач з
використанням засобів НІТ
Основні етапи розв'язування
прикладної задачі з використанням засобів НІТ, зміст і призначення кожного
етапу


Знати структуру
діяльності щодо розв'язування прикладної задачі з використанням засобів НІТ
(постановка задачі, побудова моделі, добір засобів, виконання дій, аналіз
результатів, оцінка адекватності моделі об'єкта, що досліджується, уточнення
моделі). Розв'язування навчально-дослідницьких задач. Вміти розв'язувати
прості типові дослідницькі задачі з використанням програмних засобів
навчального призначення.

Алгоритмізація
і програмування
Поняття алгоритму. Основні
властивості алгоритмів.Способи опису алгоритмів.
Виконавець алгоритму

Знати суть
поняття алгоритму, основні властивості алгоритму, основні способи описування
алгоритмів. Мати поняття про виконавця алгоритму, систему команд виконавця,
про можливість автоматичного виконання алгоритмів. Вміти застосовувати різні
способи опи су алгоритмів. Знати зміст понять: проста команда, складена
команда.

Базові структури алгоритмів

Знати основні
базові структури алгоритмів та вміти їх описувати.

Алгоритмічні мови

Розуміти зміст
поняття «алгоритмічна мова».

Навчальна алгоритмічна мова. Основні
елементи мови (символи,слова, вирази, команди). Опис алгоритмів навчальною
алгоритмічною мовою

Мати поняття про
навчальну алгоритмічну мову, знати правила опису алгоритмів навчальною
алгоритмічною мовою.

Величини та їх типи. Опис алгоритмів
роботи з величинами

Вміти визначати
типи величин та описувати їх навчальною алгоритмічною мовою. Мати поняття про
"бібліотеки алгоритмів", структурний підхід до побудови алгоритмів.
Вміти проектувати алгоритми, використовуючи метод пок-рокової деталізації.
Вміти будувати і описувати навчальною алгоритмічною мовою найпростіші
алгоритми (лінійні, з розгалуженням, циклічні). Вміти використовувати прості
і складені умови при розробці алгоритмів. Вміти розпізнавати базові структури
алгоритмів в описі алгоритму. Вміти складати найпростіші алгоритми на
опрацювання табличних і рядкових величин.

Алгоритми створення і опрацювання
графічних зображень

Вміти будувати
прості алгоритми для виконавця типу "Черепашка". Програма і мови
програмування. Мати поняття програми і мови програмування. Знати класифікацію
мов програмування за рівнями.

Поняття транслятора Інтегровані
середовища програмування

Мати поняття про
трансляцію та компіляцію програм, інтегровані середовища програмування.

Мова програмування. Алфавіт. Основні
поняття мови: ідентифікатори, числа, рядки, описи, оператори. Структура
програми

Знати правила
запису ідентифікаторів, чисел, рядків, структуру програми.

Типи даних. Вирази

Мати поняття про
стандартні типи даних. Вміти записувати мовою програмування нескладні вирази
(числові, символьні, логічні) та знати порядок виконання дій при обчисленні
виразу.

Оператори. Оператор присвоювання,
оператор введення, виведення. Опис вказівок повторення і розгалуження мовою
програмування. Опис умов

Знати правила
запису і виконання операторів: присвоювання, введення, виведення, повторення,
розгалуження. Вміти записувати прості і складені умови при описі програм.

Процедури і функції. Використання
готових програм з бібліотеки

Вміти розробляти
нескладні програми з використанням процедур і функцій, використовувати
процедури і функції з бібліотеки. Вміти складати, описувати мовою
програмування і реалізовувати на комп'ютері найпростіші алгоритми (лінійні, з
розгалуженням, циклічні).

Графічний екран. Вказівки для роботи
в графічному режимі

Знати
особливості опрацювання графічної інформації. Вміти складати і реалізувати на
комп'ютері найпростіші програми на опрацювання графічної інформації. Мати
поняття про створення на екрані рухомих образів.

Масиви. Алгоритми і програми роботи з
масивами. Методи впорядкування та пошуку елементів лінійного масиву. Робота з
рядками

Вміти описувати
лінійні і прямокутні таблиці (масиви) засобами мови програмування. Мати
уявлення про методи пошуку та впорядкування елементів лінійного масиву. Вміти
складати, описувати мовою програмування і реалізовувати на комп'ютері найпростіші
алгоритми на опрацювання табличних і рядкових величин.

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...