09.12.09

Програма гуртка по інформатиці

І півріччя
1. Призначення та можливості ПК. Порядок ввімкнення та вимикання комп’ютера. Правила техніки безпеки при роботі на ПК. Практична робота.
2. Основні етапи розвитку комп’ютерної техніки. Характеристика різних поколінь комп’ютерів і перспективи розвитку комп’ютерної техніки. Основні галузі застосування комп’ютерів.
3. Апаратна складова. Основні пристрої.
Загальна будова.
4. Ознайомлення з внутрішньою будовою ПК. Лабораторно-практична робота.
5. Пам’ять комп’ютера. Внутрішня й зовнішня пам’ять комп’ютера. Оперативна пам’ять комп’ютера. Їх види та коротка характеристика.
6. Зовнішні запам’ятовуючі пристрої комп’ютера. Дискові накопичувачі, їх основні характеристики та принципи ро-боти. Стандартні імена пристроїв. Роз-міщення інформації на магнітних дисках.
7. Двійкова система числення. Кодування символів. Будова клавіатури. Призначення клавіш. Правила догляду.
8. Процесор. Основні характеристики та функції процесора. Найбільш поширені типи процесорів та їх характеристика.
9. Контролери. Магістрально-модульний принцип будови комп’ютера.
Принципи роботи комп’ютера: принцип програмного управління, принцип адрес-ності.
10. Дисплей. Типи, основні характеристики та принципи роботи дисплея. Принтер. Типи принтерів. Сканер. Демонстрація роботи цих пристроїв.


11. Догляд за клавіатурою, мишею, моніто-ром. Практична робота.
12. Призначення та настройки BIOS. Про-грама конфігурації CMOS – Setup.
13. Ознайомлення з внутрішньою будовою ПК. Основні модулі та їх призначення. Практична робота.
14. Огляд сучасної комп’ютерної техніки. Технічні характеристики комп’ютерів.
15. Функції та склад операційної системи. Класифікація операційних систем.
Принципи роботи користувача з операційною системою.
16. Програмне забезпечення. Історія ство-рення ОС DOS. Операційна система DOS та її характеристика. Системні файли DOS.
17. Завантаження операційної системи DOS.
Призначення системних файлів DOS.
18. Команди DOS. Практична робота.
19. Створення системної дискети та її за-стосування і особливості.
20. Зміна порядку завантаження операційної системи. Робота на ПК в командному рядку DOS. Практична робота.
21. Характеристика основних видів зовніш-ньої пам’яті. Поняття про диски. Стан-дартні імена дисків. Мітка диска. Практична робота.
22. Поняття файла. Ім’я та розширення іме-ні. Стандартні розширення для тексто-вих, графічних, музичних, програмних файлів.
23. Поняття каталога. Створення каталогів та файлів в операційній системі DOS.
24. Шлях до файла. Специфікація. Пошук ін-формації на дисках. Практична робота.
25. Операційна оболонка Norton Commander та Volcov Commander. Виконання стандартних операцій з файлами. Призначення функціональних клавіш. Практична робота.
26. Операційна оболонка Norton Commander та Volcov Commander. Виконання стандартних операцій з каталогами.
27. Налагодження оболонок під смак та пот-реби користувача. Ознайомлення з можливостями NC та VC.
28. Операційна система Windows. Основні можливості Widows. Демонстрація.
29. Завантаження операційної системи Win-dows. Робочий стіл. Практична робота.
30. Панель задач, системне меню, ярлики та піктограми. Створення ярликів. Робота з системним меню. Практична робота.
31. Панель управління. Практична робота.
32. Завантаження Windows в захищеному режимі. Практична робота.
33. Застосування програми Провідник опера-ційної системи Windows. Файлові мене-джери. Виконання стандартних операцій з файлами та папками. Практична ро-бота.
34. Файловий менеджер Windows Commander. Його особливості та застосування. Виконання операцій над папками та файлами. Практична робота.
35. Стандартний інтерфейс програм у Win-dows. Операції над вікнами. Практична робота.
36. Проглядачі малюнків та музичні плеєри. Правила перегляду малюнків та прослуховування музичних творів. Практична робота.
37. Поняття про логічні помилки та фрагментацію файлів на дисках.Сервісні програми Defrag та Scan Disk. Практична робота.
38. Пакет програм Norton Utilites. Вико-нання програм Speed Disk, Norton Disk Doctor та Win Doctor. Практична робо-та.
39. Архівація даних. Можливості архівато-ра. Робота з архіваторами. Практична робота.
40. Робота з архіватором WinRAR. Архівація та розпаковування. Можливості архіватора. Практична робота.
41. Поняття про віруси. Їх класифікація та прояви. Демонстрація проявів. Шляхи зараження.
42. Класифікація антивірусних програм. Найбільш поширені антивірусні програ-ми.
43. Застосування антивірусних програм. Практична робота.
44. Графічний редактор Paint. Його можливості та застосування. Практична робота.
45. Професійні графічні редактори. Практична робота.
46. Текстові редактори NoteBook і WordPad. Їхні можливості. Практична робота.
47. Текстовий редактор MS Word. Ознайомлення з середовищем редактора. Меню. Відкриття, створення та збереження нового файла на диску. Формати текстових файлів.
48. Встановлення параметрів тексту. Друку-вання тексту. Практична робота.
49. Друкування тексту. Форматування тек-сту. Вставка номерів сторінок та колонтитулів. Практична робота.
50. Редагування тексту. Захист тексту від несанкціонованого редагування. Режими відображення тексту. Практична робота.

ІІ півріччя

51. Порядок ввімкнення та вимикання комп’ютера. Правила техніки безпеки при роботі на ПК. Практична робота.
52. Побудова таблиць та внесення до них даних. Автоформатування таблиць.
53. Перевірка граматики та орфографії. Вибір мови. Налаштування панелі. Вибір шрифту. Практична робота.
54. Друкування верхнього та нижнього індексу. Друкування формул та спеціальних символів. Практична робо-та.
55. Вставляння малюнка в текстовий файл. Поняття про буфер обміну. Практична робота.
56. Побудова діаграм. Практична робота.
57. Знаходження та заміна тексту. Форматування тексту в колонки. Виведення тексту на друк принтером. Практична робота.
58. Створення тексту з посиланнями на інші файли чи місце в тексті. Поняття про гіпертекст. Практична робота.
59. Форматування за зразком. Зміна напряму тексту. Практична робота.
60. Поєднання клавіш для пришвидшення ро-боти в текстовому редакторі.
61. Залікова робота. Друкування тексту, що містить основні складові. Практична робота.
62. Пакет програм OfficeXP. Електронні таблиці Excel та робота з ними. Прак-тична робота.
63. Електронні таблиці Excel. Виконання стандартних операцій. Практична робота.
64. Електронні таблиці Excel. Створення графіків та діаграм. Практична робо-та.
65. Використання вбудованих формул і функцій у середовищі табличного процесора.
66. Правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері. Порядок вмикання та вими-кання ПК. Практична робота.
67. Правила техніки безпеки при роботі на комп’ютері. Порядок вмикання та вими-кання ПК. Практична робота.
68. Бази даних. Система управління базами даних Access. Створення таблиць. Практична робота.
69. СУБД Access. Створення запитів, звітів та форм. Практична робота.
70. СУБД Access. Створення запитів, звітів та форм. Практична робота.
71. СУБД Access. Створення бази даних класу. Практична робота.
72. Упорядкування даних. Фільтрація даних. Використання простих і складених фільтрів.
73. СУБД Access. Створення бази даних за вибором учнів. Практична робота.
74. Поняття про інсталяцію програм. Прак-тична робота.
75. Поєднання клавіш для роботи в опера-ційній системі. Поняття про „гарячі клавіші”. Практична робота.
76. Поняття про драйвери. Встановлення нового обладнання. Практична робота.
77. Застосування калькулятора.
78. Принтер. Виведення інформації на друк. Налагодження параметрів. Встановлення драйвера принтера. Прак-тична робота.
79. Догляд за принтером. Заміна картриджа. Друкування в чорно-білому та кольоровому режимі. Практична робота.
80. Сканер. Принцип роботи. Класифікація. Налагодження. Керування роботою. Ска-нування графічних зображень.
81. Розпізнавання текстів. Застосування програми Fine Reader.
82. Програми навчального призначення.
83. Програми навчального призначення.
84. Ігрові програми. Їх інсталяція та знищення. Практична робота.
85. Ігрові програми.
86. Музичні редактори. Створення простих музичних фрагментів. Практична робота.
87. Поняття про мови програмування. Класифікація мов. Поняття про транслятори. Поняття програми.
88. Ознайомлення із роботою однієї із мов програмування. Середовище програмування.
89. Створення найпростішої програми. Практична робота.
90. Застосування ПК в різних галузях господарства. Спеціалізовані програми.
91. Розробка та створення власного проекту (тести, ігри, програми, таблиці, бази даних тощо). Практична робота.
92. Розробка та створення власного проекту. Практична робота.
93. Розробка та створення власного проекту. Практична робота.
94. Розробка та створення власного проекту. Практична робота.
95. Розробка та створення власного проекту. Практична робота.
96. Розробка та створення власного проекту. Практична робота.
97. Розробка та створення власного проекту. Практична робота.
98. Розробка та створення власного проекту. Практична робота.
99. Розробка та створення власного проекту. Практична робота.
100. Захист власної роботи.
101. Підсумкове заняття. Узагальнення знань.
102. Підсумкове заняття.

Завантажити

Джерело: http://konserg.ucoz.u

Немає коментарів:

Дописати коментар

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...